Monday, March 31, 2008

எரிச்சலுள்ள தேவனின் அறிவுரை: வெளி ஜாதியுடன் திருமணம் செய்யாதே!

இந்த யூத தெய்வம் இயெசு கிறிஸ்துவின் அறிவுரைகள் கொஞ்சம் படித்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது.

இதுதான் இயேசுகிறிஸ்துவாகிய கர்த்தா என்ற யாஹ்வே தெய்வத்தின் அறிவுரைகள்.

மத நல்லிணக்கம், ஜாதி நல்லிணக்கம் ஆகியவை எல்லாம் இருக்கும்.

0-0-0-0-

1. யூதனே, நீ உள்ளே போகிற நாட்டில் உன் தெய்வமாகிய யாஹ்வே உன்னைப் அனுப்பி, உன்னை விட அதிக மக்கள் தொகை உள்ள பெரிய ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர், கிர்காசியர், எமோரியர், கானானியர், பெரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் ஏழு பலத்த ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாகத் துரத்தி,
When the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou;

2. உன் தெய்வமாகிய யாஹ்வே, அவர்களை உன்னிடத்தில் பிடித்து கொடுக்கும் போது, அவர்களை முறிய அடித்து, அவர்களைச் கொல்லு; அவர்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணவும் அவர்களுக்கு இரங்கவும் வேண்டாம்.
And when the LORD thy God shall deliver them before thee; thou shalt smite them, and utterly destroy them; thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them:

3. அவர்களோடே சம்பந்தம் கலவாயாக; உன் குமாரத்திகளை அவர்கள் குமாரருக்குக் கொடாமலும், அவர்கள் குமாரத்திகளைக் உன் குமாரருக்கும் கொள்ளாமலும் இருப்பாயாக.

Neither shalt thou make marriages with them; thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son.

4. என்னைப் பின்பற்றாமல், வேறு தெய்வங்களை கும்பிடும் அவர்கள் உன் குமாரரை விலகப்பண்ணுவார்கள்; அப்பொழுது யாஹ்வேயுடைய கோபம் உங்கள்மேல் மூண்டு, உங்களைச் சீக்கிரத்தில் அழிக்கும்.
For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.

5. நீங்கள் அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டியது என்னவென்றால்: அவர்கள் பலிபீடங்களை இடித்து, அவர்கள் சிலைகளைத் தகர்த்து, அவர்கள் தோப்புகளை வெட்டி, அவர்கள் விக்கிரகங்களை அக்கினியிலே எரித்துப்போடவேண்டும்.

But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire.

6. நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்துகொண்டார்.
For thou art an holy people unto the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth.14. சகல ஜனங்களைப் பார்க்கிலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மிருகஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணிலாகிலும் பெண்ணிலாகிலும் மலடிருப்பதில்லை.
Thou shalt be blessed above all people: there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.

15. கர்த்தர் சகல நோய்களையும் உன்னைவிட்டு விலக்குவார்; உனக்குத் தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்றும் உன்மேல் வரப்பண்ணாமல், உன்னைப் பகைக்கிற யாவர்மேலும் அவைகளை வரப்பண்ணுவார்.
And the LORD will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee; but will lay them upon all them that hate thee.

(யூதர்களுக்கு வியாதியே வருவதில்லையா? )

16. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கும் சகல ஜனங்களையும் நிர்மூலமாக்கக்கடவாய்; உன் கண் அவர்களுக்கு இரங்காதிருப்பதாக; அவர்கள் தேவர்களை நீ சேவியாமல் இருப்பாயாக; அது உனக்குக் கண்ணியாயிருக்கும்.
And thou shalt consume all the people which the LORD thy God shall deliver thee; thine eye shall have no pity upon them: neither shalt thou serve their gods; for that will be a snare unto thee.

17. அந்த ஜாதிகள் என்னிலும் ஜனம் பெருத்தவைகள், நான் அவர்களைத் துரத்திவிடுவது எப்படி என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லிக்கொண்டாயானால்,
If thou shalt say in thine heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?

18. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பார்வோனுக்கும் எகிப்தியர் யாவருக்கும் செய்ததையும்,
Thou shalt not be afraid of them: but shalt well remember what the LORD thy God did unto Pharaoh, and unto all Egypt;

19. உன் கண்கள் கண்ட பெரிய சோதனைகளையும், அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைப் புறப்படப்பண்ணிக் காண்பித்த பலத்த கையையும் ஓங்கிய புயத்தையும் நன்றாய் நினைத்து, அவர்களுக்குப் பயப்படாதிரு; நீ பார்த்துப் பயப்படுகிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படியே செய்வார்.
The great temptations which thine eyes saw, and the signs, and the wonders, and the mighty hand, and the stretched out arm, whereby the LORD thy God brought thee out: so shall the LORD thy God do unto all the people of whom thou art afraid.

20. மீதியாயிருந்து உனக்குத் தப்பி ஒளித்துக்கொள்ளுகிறவர்களும் அழிந்துபோகுமட்டும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுக்குள்ளே குளவிகளை அனுப்புவார்.
Moreover the LORD thy God will send the hornet among them, until they that are left, and hide themselves from thee, be destroyed.

21. அவர்களைப் பார்த்துப் பயப்படவேண்டாம்; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார், அவர் வல்லமையும் பயங்கரமுமான தேவன்.
Thou shalt not be affrighted at them: for the LORD thy God is among you, a mighty God and terrible.

22. அந்த ஜாதிகளை உன் தேவனாகிய கர்த்தர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உன்னைவிட்டுத் துரத்திவிடுவார்; நீ அவர்களை ஒருமிக்க நிர்மூலமாக்கவேண்டாம்; நிர்மூலமாக்கினால் காட்டுமிருகங்கள் உன்னிடத்தில் பெருகிப்போகும்.
And the LORD thy God will put out those nations before thee by little and little: thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee.

23. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உன்னிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து, அவர்கள் அழியுமட்டும் அவர்களை மிகவும் கலங்கடிப்பார்.
But the LORD thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction, until they be destroyed.

24. அவர்களுடைய ராஜாக்களை உன் கையில் ஒப்புக்கொடுப்பார்; அவர்கள் பேர் வானத்தின்கீழ் இராதபடிக்கு அவர்களைச் சங்கரிக்கக் கடவாய்; நீ அவர்களைச் சங்கரித்துத் தீருமட்டும் ஒருவரும் உனக்கு எதிர்த்து நிற்கமாட்டார்கள்.
And he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven: there shall no man be able to stand before thee, until thou have destroyed them.

25. அவர்கள் தேவர்களின் விக்கிரகங்களை அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கக்கடவாய்; நீ அவைகளால் சிக்கிக்கொள்ளாதபடிக்கு, அவைகளில் இருக்கிற வெள்ளியையும் பொன்னையும் இச்சியாமலும், அதை எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இருப்பாயாக; அவைகள் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவைகள்.
The graven images of their gods shall ye burn with fire: thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein: for it is an abomination to the LORD thy God.

26. அவைகளைப்போல நீ சாபத்துக்குள்ளாகாதபடி அருவருப்பானதை உன் வீட்டிலே கொண்டுபோகாயாக; அதைச் சீ என்று வெறுத்து முற்றிலும் அருவருக்கக் கடவாய், அது சாபத்திற்குள்ளானது.
Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it: but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cursed thing.

-0-0-0-


-0-0-0

யாத்திராகமம்

12. நீ போய்ச் சேருகிற தேசத்தின் குடிகளோடு உடன்படிக்கைபண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு; பண்ணினால் அது உன் நடுவில் கண்ணியாயிருக்கும்.
Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee:

13. அவர்களுடைய பலிபீடங்களை இடித்து, அவர்கள் சிலைகளைத் தகர்த்து, அவர்கள் தோப்புகளை வெட்டிப்போடுங்கள்.
But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves:

14. கர்த்தருடைய நாமம் எரிச்சலுள்ளவர் என்பது, அவர் எரிச்சலுள்ள தேவனே; ஆகையால், அந்நிய தேவனை நீ பணிந்துகொள்ளவேண்டாம்.
For thou shalt worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God:

15. அந்தத் தேசத்தின் குடிகளோடே உடன்படிக்கை பண்ணுவாயானால், அவர்கள் தங்கள் தேவர்களைச் சோரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றி, தங்களுடைய தேவர்களுக்குப் பலியிடுவார்கள்; ஒருவன் உன்னை அழைக்கையில், நீ போய், அவன் பலியிட்டதிலே புசிப்பாய்;
Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice;

16. அவர்கள் குமாரத்திகளில் உன் குமாரருக்குப் பெண்களைக் கொள்ளுவாய்; அவர்கள் குமாரத்திகள் தங்கள் தேவர்களைச் சோரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றுவதும் அல்லாமல், உன் குமாரரையும் தங்கள் தேவர்களைச் சோரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றும்படி செய்வார்கள்.
And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods.

-0-0-0


Exodus 34:16
And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods. (Which is a bad thing, I guess.)

Deuteronomy 7:3-4
Neither shalt thou make marriages with them; thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.

யூதர்களின் பழங்குடி மதத்துக்காக பாடுபடும் சகோதரர்களே, சற்று படித்து பார்க்கக்கூடாதா?

கிறிஸ்து நேசன், தெய்வமகன், சத்தியவான், உண்மையடியான் என்று பல பெயர்களில் ஒரே பதிவே பதியப்பட்டுள்ளது.

ஏன் இத்தனைமுறை ஒரே பதிவு பதியப்படவேண்டும் என்று தெரியவில்லை. நான் இந்த &*(&#க்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்களோ என்னவோ.

சரி அவர்கள் நினைப்பை ஏன் கெடுப்பானேன்.


//
சரி எழில் அவர்கள் எழுதியது எந்த அளவுக்கு சரியான விளக்கம் என்பதை நாம் பார்ப்போம்.அவர் தன் தலைப்பில் "
பெண் பர்தா போடவில்லை " என்று குறிப்பிடுகிறார்.இதில் பர்தா அல்லது புர்கா என்பது எதை குறிக்கும் என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்
புர்கா போட்டுக்கொண்டு வராத கிறிஸ்தவப் பெண்கள் மொட்டை,கிறிஸ்தவர்கள் வெறிச்செயல்

பர்தா போட்டுக்கொண்டு வராத கிறிஸ்தவப் பெண்கள் மொட்டை,கிறிஸ்தவர்கள் வெறிச்செயல் இந்த மாதிரியான முட்டாள் தனமான பதிவுகள் எழுதுவதற்கு என்றே ஒருவர் இருக்கிறார்.யார்ன் என்று நான் சொல்வதற்கில்லை.கடந்த வாரத்தில் கீழே உள்ளது போல் ஒரு பதிவு வெளியானது.
//பெண் பர்தா போடவில்லை என்றால் அவளை மொட்டையடித்து அவமானப்படுத்தவேண்டும்

ஒரு பெண் தலையை முக்காடு போட்டுக்கொள்ளவில்லையென்றால், அவள் தலையை மொட்டையடித்து விட வேண்டுமாம்!

11:6 For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. //

http://ezhila.blogspot.com/2008/03/blog-post_8853.html?showComment=1206672240000#c6983339338327969045//?????????//
//
சரி எழில் அவர்கள் எழுதியது எந்த அளவுக்கு சரியான விளக்கம் என்பதை நாம் பார்ப்போம்.அவர் தன் தலைப்பில் "பெண் பர்தா போடவில்லை " என்று குறிப்பிடுகிறார்.இதில் பர்தா அல்லது புர்கா என்பது எதை குறிக்கும் என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்
புர்கா(burkha, burka or burqua)(எழிலின் கட்டுரைப்படி பர்தா)உடல் முழுவதும் மூடும் துணி என்பது தெரிந்து இருந்தும், இப்படி மாற்றிச் சொல்வது சரியா எழில்?

ஆனால் பைபிள் சொல்லுவது தலை முக்காடு

அதாவது, பைபிள் சொல்வது தலையை அல்லது முடியை மூடும் முக்காடு பற்றித்தான், மாறாக பர்தா, புர்கா பற்றி அல்ல .

அதாவது, தலையை மட்டும் முடவேண்டும் என்றுச் சொன்ன பைபிள் வசனத்தை வேண்டுமென்றே எழில் "பர்தா" என்றுச் சொல்லி, பொருளை மாற்றுகிறார், அதாவது உடல்முழுவதும் மூடும்படி பைபிள் சொல்வதாக கதை விடுகிறார்

சரி பைபிள் இதை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம்.

இந்த வசனங்கள் வேதத்தில் உள்ளது.வேதம் என்ன சொல்லுகிறது

1 கொரிந்தியர் 11:5 ஜெபம்பண்ணுகிறபோதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுகிறபோதாவது, தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாதிருக்கிற எந்த ஸ்திரீயும் தன் தலையைக் கனவீனப்படுத்துகிறாள்; அது அவளுக்குத் தலை சிரைக்கப்பட்டதுபோலிருக்குமே.
1 கொரிந்தியர் 11:6 ஸ்திரீயானவள் முக்காடிட்டுக்கொள்ளாவிட்டால் தலைமயிரையும் கத்தரித்துப்போடக்கடவள்; தலைமயிர் கத்தரிக்கப்படுகிறதும் சிரைக்கப்படுகிறதும் ஸ்திரீக்கு வெட்கமானால் முக்காடிட்டுக்கொண்டிருக்கக்கடவள்.

இதுதான் அந்த வசனம்.

ஆனால் இந்த வசனத்தை விளக்கின நண்பர் எழில் எப்படி விளக்கினார்.

//ஒரு பெண் தலையை முக்காடு போட்டுக்கொள்ளவில்லையென்றால், அவள் தலையை மொட்டையடித்து விட வேண்டுமாம்//

இதற்கு எழில் ஏததவது ஆதாரம் தர முடியுமா?பைபிள் என்ன சொல்லுகிற்து என்பதை நாம் இரண்டாக பிரித்து பார்ப்போம்.

முதலில் பெண் எல்லா நேரங்களிலும் முக்காடு போட பைபிள் ஏதாவது சொல்கிறதா என்று கேட்டால் அதற்கு ஆணித்தரமான பதில் இல்லை என்பதே. ஏன் என்றால் வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது "ஜெபம்பண்ணுகிறபோதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுகிறபோதாவது" என்று.ஆனால் எழில் பொதுவாக பெண்கள் என்று பொய் சொல்லுகிறார்.குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும் முக்காடு அணிய வேண்டும் என்பது வேதக்கட்டளை.

சரி அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம்.//அவள் தலையை மொட்டையடித்து விட வேண்டுமாம்//இது எழில் சொன்னது.ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது. "அது அவளுக்குத் தலை சிரைக்கப்பட்டதுபோலிருக்குமே,தலைமயிரையும் கத்தரித்துப்போடக்கடவள்".

எழில் சொன்னதுக்கும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதற்கும் என்ன வித்தியாசம்.மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உண்டு.இந்த வசனத்தில் பவுல் அப்போஸ்தலன் யார் தலைமயிரை கத்தரிக்கவோ சிரைக்கவோ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்.சம்மந்தப்பட்ட அந்த பெண்ணே செய்ய வேண்டும் என்கிறார்.இதில் தலையிட வேறு ஏந்த மனிதர்களுக்கும் உரிமையில்லை.மனிதர்கள் இன்னொரு மனிதனை மதத்தின் பெயரிலோ,கடவுள் பெயரிலோ தண்டிக்கும் அதிகாரத்தை இயேசு எந்த மனிதனுக்கும் கொடுக்கவில்லை."ஜெபம்பண்ணுகிறபோதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுகிறபோதாவது" முக்காடு போடாத பெண்கள் பதில் சொல்லவேண்டியது கடவுளுக்கே.அவளை நிர்பந்தித்து கண்டிப்பாக முக்காடு போட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பைபிள் சொன்னபடி மொட்டை அடிப்போம் என்று உலகத்தில் ஒருவன் சொன்னால் அவனை ஒரு நல்ல மனநல மருத்துவமனையில் சேர்ப்பது நலம்.
//


புர்கா என்பது ஒரு பெயர்தான். அது முகத்தை மூடவோ அல்லது தலையில் துண்டு போடுவதோ எதுவாகவும் இருக்கலாம். துருக்கியில் முஸ்லீம் பெண்கள் வெறுமனே துண்டு மட்டுமே தலையில் போடுகிறார்கள். அதுவும் இஸ்லாமிய நெறிக்காகத்தான் போடுகிறார்கள். ஆப்கானிஸ்தானத்தில் முழுவதும் மறைத்து போடுகிறார்கள் முஸ்லீம் பெண்கள். அதுவும் இஸ்லாமிய நெறிப்படித்தான் போடுகிறார்கள்.

இங்கே let her also be shorn என்பதன் பொருள் என்ன?

தனக்குத்தானே மொட்டையடித்துக்கொள்ளவேண்டும் என்று இருக்கலாம். மற்றவர்கள் மொட்டையடித்துவிடவேண்டும் என்றும் இருக்கலாம்.

சரி தலையில் வெறும் துண்டுதான் கிறிஸ்துவ பெண்கள் போடவேண்டும் என்று நீங்கள் மனமிறங்கி சொல்வதாகவே இருக்கட்டும்.

சரி தலையில் வெறும் துண்டு போடவில்லை என்றால் மொட்டையடிக்க வேண்டுமா? அவளே மொட்டையடித்துக்கொள்ள வேண்டுமா? இது என்ன அராஜகமான கட்டளை?


//
எனவே இயேசு கற்றுக்கொடுத்த மார்கத்தில் எந்த செயலுக்கும் யாரையும் நிர்பந்திக்க முடியாது.ஒரு வேளை பைபிள் இப்படி சொல்கிரது என்று எடுத்துச்சொல்ல முடியும்.ஆனால் ஒருவனை கடவுள் பெயரில் தண்டிக்க முடியாது.//


கூசாமல் இன்னொரு பொய். ஏராளமான பெண்களை சூனியக்காரிகள் என்ற பெயரில் கத்தோலிக்க திருச்சபை நெருப்பில் கொளுத்தியது. அது யாஹ்வே என்ற இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒரு யூதக்கடவுளின் பெயரால் தான் நடந்தது. ஏராளமான நாத்திகர்கள், பைபிளில் சொல்லியிருப்பது தவறு என்று சொல்ல முனைந்தவர்கள் யாஹ்வே என்ற இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒரு யூத தெய்வத்தின் பெயரால் கொல்லப்பட்டனர். யூதர்களின் பழங்குடி கதைகளில் சொல்லியிருக்கிற ஹாம் என்ற ஒரு பையன் அந்த ஒரு தெய்வத்தால் சபிக்கப்பட்டான், அவனது சந்ததிகள்தான் கருப்பர்கள் என்று கருப்பர்கள் மீது இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒரு யூத தெய்வத்தின் பெயரால்தான் அடிமை முறை என்ற கொடுமை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் நடத்தப்பட்டது.


//
கீழே சாததரண கிறிஸ்தவ பெண்கள் அல்ல மக்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்ற கிறிஸ்தவ பெண் பிரசங்கியார்களின் படங்கள் உண்டு.இவர்களில் யாரும் முக்கடு போட்டுக்கொண்டே 24 மணி நேரமும் இருப்பதில்லை என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும்.இவர்கள் தலை மொட்டை அடிக்க வேண்டும் என்று எந்த பாதிரிகளும் பத்வா விடவும் இல்லை என்பது உலகம் அறிந்திருப்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி
//


அப்படியா? கிறிஸ்துவ பெண் பிரசங்கிகளை பற்றி உங்களது யூத பழங்குடி கதைகள் கொண்ட பைபிள் என்ன சொல்கிறது?

11. ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றிலும் அடக்கமுடையவளாயிருந்து, அமைதலோடு கற்றுக்கொள்ளக்கடவள்.
Let the woman learn in silence with all subjection.

12. உபதேசம்பண்ணவும், புருஷன்மேல் அதிகாரஞ்செலுத்தவும், ஸ்திரீயானவளுக்கு நான் உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை; அவள் அமைதலாயிருக்கவேண்டும்.
But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.


13. என்னத்தினாலெனில், முதலாவது ஆதாம் உருவாக்கப்பட்டான், பின்பு ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டாள்.
For Adam was first formed, then Eve.

14. மேலும், ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை, ஸ்திரீயானவளே வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள்.
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.

15. அப்படியிருந்தும், தெளிந்த புத்தியோடு விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பரிசுத்தத்திலும் நிலைகொண்டிருந்தால், பிள்ளைப்பேற்றினாலே இரட்சிக்கப்படுவாள்.
Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

--

இங்கே பிள்ளைப்பேறினாலே ரட்சிக்கப்படுவாள் என்று சொல்லி மற்ற நேரங்களில் வாயை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று அடக்கப்படுகிற பெண், " ரட்சிப்பு" நேரத்தில் கைகழுவி விடப்படுவதை என்னுடைய இன்னொரு பதிவில் பார்க்கவும்.


யூதர்களின் பழங்குடி மதத்துக்காக பாடுபடும் சகோதரர்களே, சற்று படித்து பார்க்கக்கூடாதா?

இஸ்ரேல் பாரமான கல் - முழுக்கதை

பொதுவாகவே கிறிஸ்துவர்கள் கன்னாபின்னா என்று பொய் சொல்லக்கூடியவர்கள். அதுவும் பைபிளை கையில் எடுத்து உயர்த்தி உளறுவதற்கு அளவே கிடையாது. அவர்கள் கூறும் பொய்கள் எல்லாம் பைபிளை சுத்தமாக படிக்காமல் அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் உருவி ஓ என்று கத்துவதுதான்.

ஒரு பக்கம் உங்களது யாஹ்வே தெய்வம் கல்லாலடித்து கொல்லச்சொல்லியிருக்கிறதே. செய்யவில்லையா என்று கேட்டதற்கு, அதெல்லாம் கிடையாது இப்போது. எங்கள் தெய்வம் மனம் திருந்திவிட்டது என்று சொல்கிறார்.

அதே நேரத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் பாரமான கல் என்று இஸ்ரேலை கூறுவதை பிடித்து தொங்கிக்கொண்டு ஆஹா என்ன அற்புதமாக எதிர்காலத்தை பைபிளின் யாஹ்வே சொல்லிவிட்டது என்று சொல்கிறார்.

தற்போது இவர் உருவியிருக்கும் பாரமான கல்லை எடுத்துக்கொள்வோம்.அரபு நாடுகள் இதை இன்னும் ஒரு நாடாகவே அங்கீகரிக்கவில்லை.தினம் குண்டு வெடிப்புகள்.நியூயார்க் செப்டெம்பர் 11 தாக்குதலுக்கு காரணமே அமேரிக்கா இஸ்ரேலை ஆதரிப்பதுதான் என்கிறார்கள்.அதை தொடர்ந்து இனி மேலும் இஸ்ரேலை அமெரிக்கா ஆதரிக்க கூடாது என அமெரிக்காவில் பேசப்பட்டது.இப்போது எல்லா நாடுகளும் இஸ்ரேல் விவகாரத்தில் அடக்கிவாசிக்கவே விரும்புகின்றன.இப்படியாய்எல்லோருக்கும் இஸ்ரேல் ஒரு பாரமானகல்.


அரபுநாடுகள் இஸ்ரேலை ஆதரிக்காத காரணம், குரானில் யூதர்களை திட்டுவதுதான் காரணம். அப்போது குரானை உருவாக்கியதற்கு உங்கள் கர்த்தார் யாஹ்வே தான் காரணமா?

அமெரிக்கா இஸ்ரேலை ஆதரிக்க காரணம், ஜெர்மனியில் ஹிட்லரால் கொல்லப்பட்ட இன ஒழிப்பு செய்யப்பட்ட யூதர்களுக்கு நிரந்தரமாக அவர்களை அவர்களே ஆளும் பாதுகாப்பான வாழ்விடம் வேண்டும் என்று மேற்கத்திய நாடுகள் நினைத்ததுதான்.

ஆக, ஹிட்லரால் ஏராளமான யூதர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு கர்த்தாரான இயேசுகிறிஸ்துதான் காரணமா?


சரி இதனை முழுமையாக பார்ப்போம்.

கர்த்தா யாஹ்வே ஆன இயேசு கிறிஸ்து 2000 வருடங்களுக்கு முன்னால் சொன்னது என்னவென்றால், இஸ்ரேலை காப்பாற்றி மற்ற எல்லா ஜாதிகளையும் கொல்லுவாராம். ஏனெனில், இஸ்ரேலும் இஸ்ரேலின் யூத மக்களும் மட்டுமே இயேசுவுக்கு பிடித்தமான மக்கள். மற்றவர்கள் எல்லோரையும் அவர் கொல்லுவாராம்.

கீழே காணப்பட்டுள்ளது பைபிள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

3. அந்நாளிலே நான் எருசலேமைச் சகல ஜனங்களுக்கும் பாரமான கல்லாக்குவேன்; அதைக் கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள்; பூமியிலுள்ள ஜாதிகளெல்லாம் அதற்கு விரோதமாய்க் கூடிக்கொள்வார்கள்.
And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.

4. அந்நாளிலே நான் குதிரைகளுக்கெல்லாம் திகைப்பையும், அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி யூதாவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
In that day, saith the LORD, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness: and I will open mine eyes upon the house of Judah, and will smite every horse of the people with blindness.

(இப்போது யார் குதிரை மீது ஏறி போருக்கு வருகிறார்கள்? ஹெஹ்ஹே) டாங்கியிலும் ஏரோபிளேனிலும் வருகிறவர்களுடைய கண்களை குருடாக்குவேன் என்று சொன்னாலாவது பொருத்தமாக இருக்கும். கர்த்தா யாஹ்வே என்ற ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு பகலிலேயே பசுமாடு தெரியாது. ராத்திரியில் விளக்கு பொருத்திதான் இஸ்ரேலில் தேடுவார். அவருக்கு எப்படி முக்காலமும் தெரியும்? :-)) )

5. எருசலேமின் குடிகள், சேனைகளின் கர்த்தராகிய தங்கள் தேவனுடைய துணையினால் எங்களுக்குப் பெலனானவர்கள் என்று அப்போது யூதாவின் தலைவர் தங்கள் இருதயத்திலே சொல்லுவார்கள்.
And the governors of Judah shall say in their heart, The inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the LORD of hosts their God.

6. அந்நாளிலே யூதாவின் தலைவரை விறகுகளுக்குள்ளே எரிகிற அக்கினி அடுப்புக்கும், வைக்கோல் கட்டுகளுக்குள்ளே எரிகிற தீவட்டிக்கும் ஒப்பாக்குவேன்; அவர்கள் வலதுபுறமும் இடதுபுறமுமாகப் புறப்பட்டு, சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் பட்சிப்பார்கள்; எருசலேம் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேமிலே குடியேற்றப்பட்டிருக்கும்.
In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf; and they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left: and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem.

(யூதாவின் தலைவர் என்று இங்கே சொல்லுவது அப்போது யூதாவின் தலைவராக ரோமானிய கவர்னர் இருந்தார். அதனால், யூதாவின் தலைவரை கொல்லுவதாக யாஹ்வே சொல்லுகிறார்.. இப்போது யூதாவை ஆளுவது தாவீது வமிசத்தாரான யூதர்கள்! ஆனால் அது எப்படி 2000 வருசத்துக்கு முன்னாடி யாஹ்வே என்ற உவர்களது தெய்வத்துக்கு தெரிந்திருக்கும்?)

7. தாவீது வம்சத்தாரின் மகிமையும் எருசலேமின் குடிகளுடைய மகிமையும், யூதாவின்மேல் தன்னை உயர்த்தாதபடிக்கு, கர்த்தர் தாவீதின் கூடாரங்களை முதல்முதல் இரட்சிப்பார்.
The LORD also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah.

(ஆனால், யூதாவின் தலைவரை நெருப்பில் சுட்டுவிட்டு தாவீதின் வமிசத்தாரான யூதர்களின் குடிமக்களை மட்டுமே ரட்சிப்பார்.. உண்மையடியான் உங்களுக்கு இந்த "ரட்சிப்பை" வழங்கப்போவதாக சொல்லியிருக்கிறதா? )

8. அந்நாளிலே கர்த்தர் எருசலேமின் குடிகளைக் காப்பாற்றுவார்; அவர்களில் தள்ளாடினவன் அந்நாளிலே தாவீதைப்போல இருப்பான்; தாவீது குடும்பத்தார் அவர்களுக்கு முன்பாக தேவனைப்போலும் கர்த்தருடைய தூதனைப்போலும் இருப்பார்கள்.
In that day shall the LORD defend the inhabitants of Jerusalem; and he that is feeble among them at that day shall be as David; and the house of David shall be as God, as the angel of the LORD before them.

9. அந்நாளிலே எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லா ஜாதிகளையும் அழிக்கப் பார்ப்பேன்.
And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.

--

அதென்ன உங்க கர்த்தா இயேசுவுக்கு எருசலேம் மேல மட்டும் அவ்வளவு பிரியம்? மற்றவர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் இல்லையா?

பாரமான கல்லை பண்ணிவிட்டார் யாஹ்வே என்று சொல்கிறீர்கள். சரி அப்படியே வைத்துக்கொண்டாலும், குதிரைகளை எல்லாம் குருடாக்கிவிட்டிருக்க வேண்டுமே இன்னேரம்? ஆக்கி விட்டாரா? யூதாவின் தலைவரை நெருப்பில் சுட்டுவிட்டாரா? இஸ்ரவேல் குடிகளுக்கு ரட்சிப்பை தந்து சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிக்கொண்டு போய் விட்டாரா?

out of contextஇல் உருவி ரொம்பத்தான் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள்
.

பத்மநாபா ஸ்வாமி கோவிலுக்கு டிரஸ்டியாக கிறிஸ்துவர்: கேரள அரசு அராஜகம்

பத்மநாபா ஸ்வாமி கோவிலுக்கு டிரஸ்டியாக கிறிஸ்துவர்: கேரள அரசு அராஜகம்

சசி சாம்ஸன் என்ற இந்த அதிகாரியை இந்த பதவியிலிருந்து விலக்கவேண்டும் என்று இந்து அமைப்புகள் போராடுகின்றன.

Expel Christian Sasi Sampson from Padmanabha Swami Temple- Devotess and Staff
30/03/2008 13:30:44 HKThiruvananthapuram: Female devotees of Sti Padmanabha Swami along with Temple staff belonging to Karmachari Sangh, Sivsena and INTUC conducted protest Dharmn ainfron of the Temple, to expel Christian Executive officer Sasi Samson from the post.


Mahilla Morcha general secretary Ranjini inaugurated the protest meet. HAV leader K.R.Kannan, Karmachari Sangh leader V. Ravikumar, Sivasena leader Anilkumar, Kshetra Samrakshana Samithi leader Shaju, INTUC leader leader Chandrankutty and others addressed the meet.


Meet urged Immediate expulsion of Sasi Samson who is desecrating the Temple and recover all expense from him to do the necessary sanctification rituals. Since he took charge as executive officer, moves are in place to destroy this holy Temple. He is the person who invited a Hotel group to open a Bar attached Hotel in Temple premises.


The recent controversies being triggered by vested interests is said to be the part of pre requisite agenda of Communists to take over the temple .For that a Missionary stooge, Sasi Samson is posted as the chief Executive officer of the Temple.

விமானத்தில் கூட பயணம் செய்த பெண்ணை பலவந்தம் செய்ததில் கேரள மந்திரி பிஜே ஜோஸப் குற்றவாளி

அடிப்படை நாகரிகம் கூட மறந்து போய் அந்நிய நாகரிகத்துக்கு அடிமையாகி அசிங்கமாகிப் போன கிறிஸ்துவ அரசியல்வாதி!

Molest case- Christian LDF leader is guilty
30/03/2008 13:53:24Thiruvananthapuram: Chargesheet submitted by Chennai police Assistant Commissioner confirms that LDF leader PJ Joseph is guilty in the case of molesting a woman passenger inside a flight bound to Chennai to Kochi.


P.J.Joseph i s the leader of Kerala Congress (Joseph) an associate of ruling LDF government headed by CPM. The incident occurred in August 2006 and the woman, Lakshmi Gopakumar, a co-passenger of Joseph in the Chennai-Kochi Kingfisher airlines, complained to the cabin crew that Joseph had molested her.

The Kerala Congress leader had denied the complaint and said that his hand might have accidentally touched her side but that he had not deliberately outraged her modesty. This resulted in a major political scandal in the State putting the LDF Government in trouble. With pressure mounting and the media increasing its attack on him, Joseph, who was the PWD Minister in the Achuthanandan Cabinet, had to tender his resignation.


The Catholic church is one of the major supporter of his party and considers Kerala Congress (J) as the representative of the community in the Left Governments in the State. When he was the Educational Minister in an earlier Communist Ministry, Many schools and Colleges were specially allocated to Christians completely neglecting others in the state.

ஏன் ஜீனியஸாக பிறந்த ஒரு முஸ்லீம் சிறுமி விபச்சாரி ஆனாள்?

சொல்ல ஒன்றுமில்லை.
வருத்தமே மிஞ்சுகிறது.

How a child prodigy at Oxford became a £130-an-hour prostitute
By ANDY DOLAN - More by this author »

Last updated at 00:17am on 31st March 2008

Comments


With the intellect to win a place at Oxford at the age of 13, Sufiah Yusof should, by now, be carving out a high-flying career for herself.

But a decade after hitting the headlines thanks to her remarkable aptitude for mathematics - and days after her father was jailed for sexually assaulting two teenagers - Miss Yusof has been exposed as a £130-an-hour prostitute.

The revelation completes a sad fall from grace for the family who were hailed the brightest in Britain after Miss Yusof and two of her siblings won university places by the time they were 16.

Scroll down for more...1997: Sufiah on her first day at Oxford with her father and sister Aisha

Calling herself Shilpa Lee, 23-year-old Miss Yusof advertises her body on an internet sex site and operates out of a back street flat in Salford. Yesterday, a friend of the former child prodigy said of her downfall: "It is all desperately heartbreaking.

"With her amazing brain she should be able to make money any way she wants. But instead her life spiralled completely out of control.

"Sufiah has suffered so many knocks in her life. I just hope she can drag herself out of this life she has got herself into.

"She is such a good person and deserves a much better life than this. Her gift really has been a curse."

On the website, she describes herself as a '"very pretty size 8, 32D bust and 5ft 5in tall - available for booking every day from 11am to 8pm".


2004: She marries Jonathan Marshall
She adds that she is a "sexy, smart student" who prefers "older gentlemen". When an undercover reporter visited her at the flat, Miss Yusof stripped naked and gyrated on a bed as she reeled off her list of services.

Miss Yusof was pictured as a child smiling innocently outside St Hilda's College, Oxford, after winning her place to study maths in 1997. But she ran away three years later, aged 15, claiming her parents had placed her under intolerable pressure to succeed.

She was found by police 12 days later working as a waitress at a Bournemouth internet cafe but refused to return to her parents, who had given up their jobs to educate their five children at home.

Miss Yusof was taken in by a foster family and shortly afterwards sent a searing email to her parents, documenting the "living hell" she said her father - a private tutor - had created.

She wrote: "I've finally had enough of 15 years of physical and emotional abuse."

She accused her "controlling and bullying" father of forcing her to work in the cold to aid concentration and added that she never wanted to see him again.

In 2004, she married trainee lawyer Jonathan Marshall, but the couple divorced 13 months later.

In January, the Daily Mail revealed that her father Farooq had been remanded in custody after admitting sexually assaulting two girls, both aged 15.

Appearing under his real surname of Khan, he was jailed for 18 months at Coventry Crown Court last week after a judge heard how he had groped the two girls when he was home tutoring them at maths.

He had previously been jailed for three years in 1992 for his part in a £1.5million mortgage swindle involving several family members.

Yesterday the News of the World described how Miss Yusof was armed with three mobile phones as she welcomed an undercover reporter who was posing as a client at her flat.

The once strict Muslim stripped out of her tiny skirt, leather boots, tight T- shirt and red matching underwear as she detailed her £130-an-hour rate.

She claimed to be studying for a masters degree in economics on a part-time two-year course in London and added: "I've got exams coming up and I'm thinking, 'Oh my God!'."

Yesterday, her mother, Halimahton, 51, a scientist, said she had no idea her daughter was working as a prostitute.

Speaking from her home in Coventry, Mrs Yusof said: "I didn't know anything about that. I am not in touch with Sufiah any more. I have got no comment."

Miss Yusof's brother, Iskander, aged 12, and sister Aisha, 16, started at Warwick University in 1998, making them the youngest brother and sister to study together at university at the time.

Sunday, March 30, 2008

அமெரிக்காவில் கிறிஸ்துவ கழண்ட கேஸ்கள்

தர்மபுரி ரயில் தண்டவாளத்தில் டெட்டனேட்டர்கள்: மாவோயிஸ்டு தோழர்கள் செயலா?

நன்றி தட்ஸ்டமில்.

கிருஷ்ணகிரி அருகே தண்டவாளத்தில் டெட்டனேட்டர் வெடிப்பு!
ஞாயிற்றுக்கிழமை, மார்ச் 30, 2008கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் டெட்டனேட்டர்கள் வெடித்தன. ரயிலைக் கவிழ்க்க நடந்த முயற்சியா இது என்று சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சாமல்பட்டி ரயில் நிலையம் அருகே கிரிகேபள்ளி என்ற இடத்தில் ஒரு ரயில்வே கேட் உள்ளது. நேற்று இந்த வழியாக பாட்னா - எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் வந்தது. ரயில், கிரிகேபள்ளி ரயில்வே கேட்டை தாண்டிச் சென்றதும், தண்டவாளத்தில் திடீரென பயங்கர சத்தம் கேட்டது.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த கேட் கீப்பர் அங்கு சென்று பார்த்தார். அப்போது தண்டவாளத்தில் நீண்ட வயர்களுடன் 10 டெட்டனேட்டர்கள் ஒரு கம்பியால் கட்டப்பட்டு வெடித்த நிலையில் கிடந்ததைப் பார்த்து திடுக்கிட்டார்.

பத்து டெட்டனேட்டர்களில் 3 மட்டுமே வெடித்திருந்தது. தகவல் அறிந்ததும் மாவட்ட எஸ்.பி. தேன்மொழி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர்.

இந்த டெட்டனேட்டர்கள் எப்படி இங்கு வந்தன. யார் இதைப் போட்டது என்று தெரியவில்லை. இது பாட்னா ரயிலைக் கவிழ்க்க நடந்த சதியாக இருக்கலாமோ என்ற சந்தேகம் போலீஸாருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நக்சலைட்டுகள் நடமாட்டம் உள்ளது என்பதால் இது நக்சலைட்டுகள் வேலையாக இருக்கலாமோ என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.

டெட்டனேட்டர்களைக் கைப்பற்றி போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

ரயில் வரும்போது இந்த டெட்டனேட்டர்கள் அனைத்தும் வெடித்திருந்தால் பெரும் நாசம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொடைக்கானல்: மாவொயிஸ்டு தோழர்கள் வெடிகுண்டு வீசி போலீஸ் படுகாயம்

மாவோயிஸ்டு தோழர்கள் வெடிகுண்டு வீசி போலீஸ்காரர் படுகாயமடைந்தார்.

TN: Policeman injured in bomb attack


Dindigul (PTI): A member of a police team was injured in a bomb attack by a five member gang involved in a theft case at a village in Kodaikanal hills early on Sunday, police said.

The incident occurred at Sempatti in Pallangikombai village.

However police managed to nab four gang members. One of those who escaped, a woman from Kerala, was later caught by the local people and handed over to police, they said.

A case under IPC 379 (punishment for theft) has been registered against the gang by police, who had gone to Kodaikanal on a tip off that the five were staying there.

Meanwhile, unofficial sources claimed that the gang members were Maoists. They recalled the visit of the ADGP to the area recently and said he had come on specific information that some extremist elements were hiding there. Local people had informed police about the suspicious movement of the gang in the hill area.

In December 2007, four Maoists were arrested at Marugamalai in Theni district when they were preparing the ground to give arms training for their cadres. Later their accomplices, including Maoist leader Sundaramurthy, Karthick and Easwaran and Balakrishnan, were arrested.

There was also exchange of fire between police and the Maoist gang in Varushanadu in which three Maoists were seriously injured. Two others surrendered.

பிட்னா படத்திலுள்ள தவறுகள்!!!

பிட்னா படத்திலுள்ள தவறுகள்!!!

Geert wilders film: The important points it missed
by Larry Houle

29 Mar, 2008


Geert wilders film, while good, failed to explain to the 'hear no evil, see no evil, do nothing about evil' naive infidels that all Muslims believe 'the Koran is the eternal divine word of God and and a copy of it is in heaven. Muslims must be obeyed without question. Most people think that the Koran is like the old testament. That Muslims can ignore the parts they don't like. But in truth, the Koran is the eternal laws of God. Its laws and commands are valid for all times and places forever. To question it is to question the very word of God, and hence blasphemous. A Muslim's duty is to believe and obey those divine commands without question.
The Muslims will tell the infidels what they all desperately want to hear -- that the Koran is all peace and love and Osma bin laden is an aberration, not following the true Islam. But bin Laden is a true Muslim.


Wilders also did not include the 3 most important teachings of Islam:

9:5 – extermination of all non believers i.e. Infidels,

9:29 extermination of all Christians and Jews and

9:111 – those Muslims who kill and are killed performing 9:5 and 9:29 will ascend to paradise filled with full breasted, lustrous eyed virgins to sexually molest for all eternity.

Therefore, the 9/11 is Koran's 9:111.


Wilders failed to point to the criminality of prophet Muhammad.


That Muhammad was the first Nazi SS man. He ordered 60 atrocious raids and expeditions, and personally commanded 27 atrocities. At the massacre of the Jews of Banu Quraiza, Muhammad personally assisted in the beheading of 600 to 900 Jewish men. In order to distinguish between young Jewish boys and young Jewish men Muhammad ordered his murderous Muslim jihadists to pull down their pants. Just the slightest traces of pubic hair and the young Jewish boy/man were beheaded. Their mothers and sisters were then enslaved, the young and pretty girls were reduced to sex-slaves or sold some of them into slavery.


Wilders needed to explain that in Islam, deceit, torture, murder, assassination, massacre, genocide, pillage, robbery, enslavement and rape are halal (legal) acts, deserving of paradise, as long as they were perpetrated on infidels. These unethical and criminal teachings became the eternal laws of Allah.

That Muslims can kill (behead) anyone for doing any of the following:


1) reviling Allah or his messenger;

2) being sarcastic about 'Allah's name, his command, his interdiction, his promise, or his threat';

3) denying any verse of the quran or 'anything which by scholarly consensus belongs to it, or to add a verse that does not belong to it';

4) holding that 'any of Allah's messengers or prophets are liars, or to deny their being sent';

5) reviling the religion of Islam;

6) being sarcastic about any ruling of the sacred law;

7) denying that Allah intended 'the prophet's message . . . To be the religion followed by the entire world.'


If a Muslim challenges or questions the Koran, he is no longer a Muslim but an apostate of Islam and can be killed.


The cold, hard reality is that the Koran can never be changed, not even one word. When you are reading teachings of the Koran, you are reading the word of God himself and you must obey. There is no choice. There is no scope of ever exercising free will, employing logic, reason, rationality, morality.


This is the most important insanity that all Muslims believe. This is a disastrous belief that has the potential to destroy humanity and civilization as we know it.


Murdering infidels as an eternal law of God


9:5 when the sacred months have passed away, then slay the idolaters (unbelievers) wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer [become believers] and pay the poor-rate, leave their way free to them.


This is the notorious verse of the sword. 9:50 nullify all peace teachings, if any, from the Koran. God is commanding Muslims, as a holy duty, they must exterminate all infidels (particularly idolaters) from face of the earth.


9:29 fight those who believe not in God nor the last day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by God and his apostle, nor acknowledge the religion of truth, (even if they are) of the people of the book [Christians and Jews], until they pay the jizya [poll tax] with willing submission, feel themselves subdued.”


This verse means exactly what it means. Convert to Islam, or pay a devastating submission tax or be murdered.


For those Muslims who slay and are slain in fulfilling above commands of the Koran, they are guaranteed accession to a sexual paradise filled with full breasted, lustrous eyed eyes virgins who re – generate as virgins after each sex act to sexually molest for all eternity (9:111):

9:111 “lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth because the garden (paradise) will be theirs: they shall fight in the way of Allah and shall slay and be slain”

"as for the righteous (Muslims)...we (Allah) shall wed them to beautiful virgins with lustrous eyes" - Q 44:51-54

The reason 3000 people were massacred on 9/11 was because God commanded the massacre. Those who butchered these people will ascend to paradise. By believing Koran is the book Allah's eternal laws, all Muslims believe this insanity.


Wilders added some more materials in his movie to explained these horrendous evils of Islam.


He should have made it clear that there are no moderate Muslims because in order to be a moderate Muslim you would have to renounce teachings of Q 9:5, 9;29 and 9:111. But if a Muslim renounces just one word of the Koran he is no longer a Muslim but an apostate of Islam and will be murdered.


Unfortunately, the film will not have the lasting impact it should have had, despite creating so much hypes.

முஸ்லீம்களை வரவிட்டதுதான் டச்சுநாட்டின் மிகப்பெரிய தவறு என்று டச்சு மக்கள் கருத்து

முஸ்லீம்களை வரவிட்டதுதான் டச்சுநாட்டின் மிகப்பெரிய தவறு என்று டச்சு மக்கள் கருதுகிறார்கள்.

ISLAM & IMMIGRATION ARE "BIGGEST MISTAKE IN DUTCH HISTORY"
Over 50% of the Dutch view Islam as a threat and see rampant immigration as the biggest mistake in Dutch history. Undoubtedly the populations of more EU countries will soon or already do agree. Also interesting is the fact that the Dutch greatly overestimate their past role in slavery - apparently the goal of the multiculturalists to proliferate indigenous shame and inferiority has worked well.

The Europeans can thank their governments and idiocrats who have worshipped at the altar of multiculturalism while the countries indigenous citizens have been pillored for being "nativists". Particularly Great Britain and Denmark have been under assault by muslim colonization that has been aided and abetted by government policies. Not until the indigenous populations retake their governments and rid them of the scourge of multiculturalism- will anything soon change - in fact the flood of immigrants from Asia and Africa will only worsen.


Dutch: Mass Immigration Our Biggest Mistake Ever

AMSTERDAM, 27/03/08 - The majority of the Dutch are negative on Islam and immigration. Additionally, their knowledge of Dutch history is meagre, according to a survey by three history professors.

According to 56 percent of the Dutch, Islam is a threat to the Dutch identity. As well, 57 percent named admitting large groups of immigrants as "the biggest mistake in Dutch history".

The results come from the History Monitor. This survey was carried out among a representative group of 1,069 people by De Volkskrant newspaper, Historisch Nieuwsblad history journal and TV programme Andere Tijden in consultation with history professors James Kennedy, Niek van Sas and Hans Blom.

The History Monitor presented 20 multiple-choice questions on Dutch history and identity. Only for six questions did over 60 percent know the right answer. The worst answered was the question 'Since which century has the Netherlands been a kingdom'; only 17 percent knew the Netherlands was a republic before the 19th century.

Also remarkable is the self-criticism on the Netherlands' slavery past. Only 21 percent correctly gave the Netherlands a 5 percent share in the world slave trade; the rest estimated a higher share. The researchers attribute the overestimating to a feeling of shame, born of structural and years-long media attention for the dark sides of the dominant role the Netherlands played in the world in the 17th century.

All in all, the average Dutch respondent scored 5.2 for national historical knowledge. Immigrants scored 4.9 percent on average. The over 65s averaged 6.0; conversely, the 16-34 age group averaged just 4.4.


www.nisnews.nl

இஸ்லாம் வன்முறையானது என்று தவறாக சொன்ன படத்தை வெளியிட்ட தளத்துக்கு கொலை மிரட்டல்கள்!!!

இஸ்லாம் வன்முறையானது என்று சொல்லும் கிரீட் வெல்டர்ஸ் படத்தை வெளியிட்ட லைவ்லீக்.காம் இணையதளத்துக்கு கொலை மிரட்டல்கள் வந்ததால், லைவ்லீக்.காம் தளம் தன்னுடைய கோப்புகளிலிருந்து இஸ்லாம் வன்முறையானது என்று தவறாக சொல்லும் கிரீட் வெல்டர்ஸ் படத்தை நீக்கியுள்ளது.

Website withdraws Dutch MP's anti-Islam film after threats
1 day ago


THE HAGUE (AFP) — An Internet site said Saturday it had removed anti-Islam film "Fitna" by far-right Dutch MP Geert Wilders after receiving threats to its staff amid protests by Muslim nations and the UN chief.

The Britain-based Liveleak.com said it pulled down the video, which can still be seen on other websites, including youtube.com. The film was posted to the Internet on Thursday.

"Following threats to our staff of a very serious nature, and some ill informed reports from certain corners of the British media that could directly lead to the harm of some of our staff, Liveleak.com has been left with no other choice but to remove 'Fitna' from our servers," the site said in a statement.

"This is a sad day for freedom of speech on the net but we have to place the safety and well being of our staff above all else," the online statement said.

Wilders said it was "terrible that these threats deal a serious blow to freedom of expression," but he told Dutch news agency ANP that he understood the decision to withdraw the short film.

"Fitna" features violent imagery of terror attacks in New York and Madrid intertwined with Koranic texts.

In an interview with AFP on Friday, Wilders rejected responsibility for any retaliation against Dutch nationals or interests abroad.

"I hope it doesn't happen but even if it does the people who commit such acts are responsible, not me," he said, pointing to a quiet first night in the Netherlands.

Fearing a repeat of violent clashes that followed the publication in 2005 of cartoons depicting the Prophet Mohammed in Danish newspapers, the Dutch government has distanced itself from Wilders' film and Islamic leaders there have called for calm.

UN Secretary General Ban Ki-moon on Friday joined Muslim nations in expressing outrage over the film.

Ban called Wilders' film offensive while Iran and Bangladesh warned it could have grave consequences and Pakistan protested to the Dutch ambassador.

"I condemn in the strongest terms the airing of Geert Wilders' offensively anti-Islamic film," Ban said in a statement.

"There is no justification for hate speech or incitement to violence. The right of free speech is not at stake here."

The screening was a calculated "insult to the 1.3 billion Muslims in the world," according to the 57-nation Organisation of the Islamic Conference (OIC).

"The film is a deliberate act of discrimination against Muslims, incitement for hatred and an act of defamation of religions which is solely intended to incite and provoke unrest and intolerance among people of different religious beliefs," said OIC Secretary General Ekmeleddin Ihsanoglu.

Morocco's Communications Minister Khalid Naciri called Wilders "mentally retarded."

However, an extremist Czech nationalist party said Friday it had posted "Fitna" with Czech subtitles on its website.

"We think it is important to show this film. For Christian Europe, Islam is a greater danger than Nazism. We are trying to show people what this danger is," National Party spokesman Pavel Sedlacek told AFP.

Abdou Diouf, secretary general of the International Francophone Organisation (OIF), told reporters after meeting Ban at UN headquarters: "I have not seen this film but I am absolutely horrified by such associations" between Islam and terrorism.

"First of all, Islam is not Islamism," said the former Senegalese president, a practicing Muslim married to a Catholic woman.

"This (film) is confusing Islam and Islamism or confusing Islam and terrorism, and it is completely inadmissible," he said.

European Muslims were angered by a separate plan by a theatre in Potsdam, Germany to stage the world premiere of a play based on Salman Rushdie's novel "The Satanic Verses".

The president of the German Islamic Council, Ali Kizilkaya, told AFP that "the religious sentiments of Muslims are being treated in a provocative manner."

Iran's late revolutionary leader Ayatollah Ruhollah Khomeini issued a fatwa -- or religious decree -- in 1989 calling on Muslims to kill Rushdie for perceived insults against Islam.

On Wilders, Iran said the 17-minute film showed Westerners were waging a "vendetta" against Islam, and warned of repercussions.

A Jordanian media coalition said it would take Wilders to court and launch a campaign to boycott Dutch products.

In Karachi, Pakistan, about 40 supporters of the hardline Islamist party Jamaat-i-Islami staged a protest, chanting "Death to the filmmaker."

A poll published Friday showed that almost a third of all Dutch people had seen the film or parts of the film -- although the TNS Nipo polling institute said fears over reprisals lessened after viewing.

But Prime Minister Jan Peter Balkenende cautioned against drawing easy conclusions.

"We are not past it yet... Sometimes it can take months before the true repercussions are felt," he told journalists.

முதலில் இஸ்லாமிய பாசிசத்தை பற்றி கவலைப்படுங்கள்

முதலில் இஸ்லாமிய பாசிசத்தை பற்றி கவலைப்படுங்கள்
காஞ்சன் குப்தா எழுதிய கட்டுரை

Let's worry about Islamofascism
Kanchan Gupta

The resolution adopted by Muslim theologians representing the various schools of Islam at the All-India Anti-terrorism Conference organised by Darul Uloom, Deoband, 'denouncing' terrorism but condoning radical Islam's ghastly excesses, apart from remaining silent on Islamist terrorism in India which continues to extract a terrible price, is of a piece with the Observatory Report on Islamophobia released by the Organisation of Islamic Conference at its recent meeting in Dakar, Senegal. Both documents seek to justify manufactured Muslim rage and lay the blame for the resultant death and destruction at the doors of everybody else but Muslims.It is ironical that Darul Uloom, Deoband, should have taken it upon itself to preach to others the virtues of tolerance - Deobandis are known for neither tolerating others or their faith nor allowing Muslims the freedom to subscribe to modernism and its attendant values. Indeed, Deobandi madarsas at home and abroad, especially in Pakistan, are known to breed Islamofascists whose dark thoughts and darker deeds generate Islamophobia against which the OIC has demanded an international law. Of course, Islamofascism must remain unrestrained and Islamofascists must be allowed the right to practice their ideology of hate. To contest this would amount to Islamophobia, and Islamophobes, as we have now been told, have no right to exist. So, like the proverbial lamb, we should meekly surrender to our slaughter. The least we can do is believe the bogus declaration issued by mullahs who gathered at Darul Uloom, Deoband.Here's a confession: There was a time of innocence when I believed in the thesis that there is more than one Islam. There were those with whom you could swap ideas, share jokes and even the cup that cheers. A decade later, during which time I spent three years in Cairo and travelled more than once into the heart of Islam - well, almost, since non-Muslims are not allowed beyond Jeddah, the gateway to Mecca and Medina - I stand converted to the view that any talk of there being a moderate Islam or Islam as a religion of peace merely because of the salutation sa'laam is so much bunkum.In any event, the ummah sees Islam as a religion that demands absolute submission, which is not really the same as a religion that is predicated on peace and equality. And although the Quran does not stress on compulsion, it does not overflow with kindness towards those who do not submit to god's will either. The best they can hope for is to be protected by a treaty (dhimmah), which in this day and age would mean unlimited appeasement, and the privileges of the dhimmi are purchased by paying jiziya apart from humiliating conditions of subservience, for instance communal budgeting and a 'Muslim first' policy, as is being done in our country.The manufactured rage over Pope Benedictine's comments at a German university about how the Sword of Islam cleared the way for Islam's march beyond Arabia - he was quoting from an obscure Byzantine text - revived memories of the late Aurobindo Ghosh (he spent his last years waging an intellectual battle against Islamofascism from his perch in Texas) and his painstaking research to prove that Islam and peace never co-existed; that the sword of Islam is as much a reality today as it was in the distant past. In a sense, he was right, as much as the Byzantine text the Pope quoted is correct in pitilessly stating a fact that we tend to overlook in our zeal to draw distinctions between moderate and fanatical Islam to cover up for the crimes of the latter more than anything else.Indeed, India's history records this fact in the most lurid colours. The mass slaughter of Hindu men and enslavement of Hindu women and children, the destruction of Hindu antiquities and temples (of which the best examples are Somnath, Ayodhya, Kashi and Mathura), the brutal efforts to efface Hindu tradition and the rapacious means adopted to expand the frontiers of Islamic rule - Jadunath Sarkar and RC Majumdar have chronicled how Muslim invaders, and later those who sat on the masnad of Delhi, were relentlessly engaged in waging jihad against Hindus - are too well-known to require elaboration.The bloodletting in Jammu & Kashmir, the ethnic cleansing of the Valley to lay the foundation of Nizam-e-Mustafa, the bombings in Mumbai and elsewhere, the persecution of Hindus in Bangladesh and Malaysia by preachers of fanatical Islam who have now come to dominate the centrestage of politics in those countries and the pathetic, craven approach of accommodation and concession adopted by the political class of India which was, and continues to be, reluctant to confront the truth, should fashion any honest critique of Islamism and highlight its fascist character. This is not about indulging in Islamophobia, which so agitates the OIC and its cheerleaders, but about coming to grips with the true dimensions of Islamofascism, which should be of over-riding concern for those who believe in freedom and cherish the values of modernism that collectively form the foundation of free and plural societies.Yes, there will be strident criticism and staunch opposition to any attempt to expose Islamofascism for what it is. And the most strident criticism and the staunchest opposition will not come from the OIC and the mullahs of Darul Uloom, Deoband, but from those who wilfully ignore facts to foist fiction which encourages bigoted hate mongers to typecast those who are appalled by Islamofascism as Islamophobes. The protest will primarily come from two quarters:The Lib-Left intelligentsia, which continues to labour under the self-perpetuating myth that all of Islam is a religion of peace and only an insignificant, fringe minority is to be blamed for distorting the great faith that was born in the sterile sands of Arabia; and,
The so-called moderate Muslims who till now have skilfully used doublespeak to position themselves as representatives of the ummah, more so in liberal democracies. Their status is now seriously threatened by those who have no hesitation in acknowledging the true nature of Islam both as a faith and a weapon of subjugation.
Those who believe in liberty and freedom of thought need not fear either. Being charged with Islamophobia is a small price to pay for securing our future.

Saturday, March 29, 2008

சர்டிபிகேட்டில் கிறிஸ்துவர்கள் யார் பெயரை அப்பா என்று எழுதுகிறார்கள்?

இது ஒரு சூப்பரான அறிவுரை!

23:9 And call no man your father upon the earth:
(Mathew 23:9)

9. பூமியிலே ஒருவனையும் உங்கள் பிதா என்று சொல்லாதிருங்கள்;

--

பிறப்பு சர்டிபிகேட்டில் அப்பா என்று பர்லோகத்தில் இருக்கிற(?) யாஹ்வே என்ற ஒரு யூத தெய்வம் என்று எழுதுகிறார்களா என்ன?

இல்லை அப்பா இயேசு கிறிஸ்து என்று எழுதிகிறார்களா?

என்ன இனிஷியல் போடுவார்கள்?

ஒட்டு மொத்தமாக எல்லோரும் யாஹ்வே என்று எழுதுகிறார்களா? அல்லது ஜெஹோவா என்று எழுதுகிறார்களா?

இஸ்லாமிய பாஸிஸத்தின் உளவியல்- டாக்டர் ஆண்ட்ரூ போஸ்டம்

இஸ்லாமோ பாஸிஸத்தின் உளவியல்- ஆண்ட்ரூ போஸ்டம்

Islamofascism? Hitler, Muhammad, and Islam; Part 1
by Andrew Bostom
05 Feb, 2008Cliff May deserves credit for his recent National Review Online column “The New True Believers.” May dares to associate – however indirectly, and in the end, I am afraid, inadequately – those he terms, using layers of prophylactic rhetorical separation from orthodox Islam, either “militant jihadists,” or “Islamists,” and their movement as “militant Islamism,” – with Hitler, and his “movement,” i.e., Nazism.May’s inchoate effort should be applauded for its attempted illustration of any possible ideological nexus between Hitler’s Nazism and Islam. But ultimately, the associations he makes – the “ability to nurse grievances and stoke ambitions,” Germans/Aryans as a master race, and the concordant supremacism of “militant Islamism,” and, invoking Eric Hoffer’s “The True Believer,” generic “fanaticism” – ignore much more intimate, if uncomfortable to acknowledge, doctrinal and historical connections between ancient Islam and modern Nazism, upon which I will elaborate.Diana West has summarized how the prevailing usage of the term “Islamofascism” obfuscates critically relevant truths:“Islamofascism” is a made-up word that draws a politically correct curtain over mainstream, traditional Islam, in effect shielding the religion and its tenets from scrutiny when considering what drives our jihadist enemies – as they are the first to declare.My discussion introduces a doctrinally and historically relevant context if the currently much abused term “Islamofascism” is to be understood and employed appropriately, acknowledging the direct nexus between Islam, pre-modern despotism, and modern totalitarian ideologies.Islam, Nazism, and TotalitarianismDuring an interview conducted in the late 1930s (published in 1939), Carl Jung, the Swiss psychiatrist and founder of analytical psychiatry, was asked “…had he any views on what was likely to be the next step in religious development?” Jung replied, in reference to the Nazi fervor that had gripped Germany,We do not know whether Hitler is going to found a new Islam. He is already on the way; he is like Muhammad. The emotion in Germany is Islamic; warlike and Islamic. They are all drunk with wild god. That can be the historic future.Albert Speer, who was Hitler’s Minister of Armaments and War Production, wrote a contrite memoir of his World War II experiences while serving a 20-year prison sentence imposed by the Nuremberg tribunal. Speer’s narrative includes this discussion, which captures Hitler’s racist views of Arabs on the one hand, and his effusive praise for Islam on the other:Hitler had been much impressed by a scrap of history he had learned from a delegation of distinguished Arabs. When the Mohammedans attempted to penetrate beyond France into Central Europe during the eighth century, his visitors had told him, they had been driven back at the Battle of Tours. Had the Arabs won this battle, the world would be Mohammedan today. For theirs was a religion that believed in spreading the faith by the sword and subjugating all nations to that faith. Such a creed was perfectly suited to the Germanic temperament. Hitler said that the conquering Arabs, because of their racial inferiority, would in the long run have been unable to contend with the harsher climate and conditions of the country. They could not have kept down the more vigorous natives, so that ultimately not Arabs but Islamized Germans could have stood at the head of this Mohammedan Empire. Hitler usually concluded this historical speculation by remarking, “You see, it’s been our misfortune to have the wrong religion. Why didn’t we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion too would have been much more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?”A similar ambivalence characterized Nazi Germany’s support for Arab Muslim causes in the World War II era. For example, in December 1937, Hitler even proposed omitting his “racial ladder” theory – which denigrated the Arabs – from a forthcoming Arabic translation of Mein Kampf. And a Berlin Foreign Ministry spokesman, during a November, 1942 press conference reported in the New York Times, took “great pains” to assure Arabs that Nazi anti-Semitic policies were directed at Jews exclusively. The spokesman elaborated:The difference between Germany’s attitude toward Jews and Arabs has been clearly shown in the exchange of letters between the former Prime Minister of Iraq, Rashid Ali, and the German Institute for Racial Problems. We have never said the Arabs were inferior as a race. On the contrary, we have always pointed out the glorious historic past of the Arab people.Although now, inexplicably, almost ignored in their entirety, writings produced for 100 years between the mid-19th through mid-20th Centuries, by important scholars and intellectuals, in addition to Carl Jung – for example, the historians Jacob Burckhardt, Waldemar Gurian, and Stoyan Pribichevich, philosopher Bertrand Russell, Protestant theologian Karl Barth, sociologist Jules Monnerot, and most notably, the renowned 20th Century scholar of Islamic Law, G.H. Bousquet – referred to Islam as a despotic, or in 20th Century parlance, totalitarian ideology.Being imbued with fanaticism was the ultimate source of Muhammad’s great strength, and led to his triumph as a despot, according to the 19th Century Swiss historian Burckhardt:Muhammad is personally very fanatical; that is his basic strength. His fanaticism is that of a radical simplifier and to that extent is quite genuine. It is of the toughest variety, namely doctrinaire passion, and his victory is one of the greatest victories of fanaticism and triviality. All idolatry, everything mythical, everything free in religion, all the multifarious ramifications of the hitherto existing faith, transport him into a real rage, and he hits upon a moment when large strata of his nation were highly receptive to an extreme simplification of the religious.Burckhardt emphasizes that the Arabs, Muhammad’s henchmen, were not barbarians and had their own ingenuities, and spiritual traditions. Muhammad’s successful preaching among them capitalized upon an apparent longing for supra-tribal unification, “an extreme simplification.” Muhammad’s genius “lies in divining this.” Utilizing portions of the most varied existing traditions and taking advantage of the fact that “the peoples who were now attacked may also have been somewhat tired of their existing theology and mythology,” Muhammad…with the aid of at least ten people, looks over the faiths of the Jews, Christians, and Parsis [Zoroastrians], and steals from them any scraps that he can use, shaping these elements according to his imagination. Thus everyone found in Muhammad’s sermons some echo of his accustomed faith. The very extraordinary thing is that with all this Muhammad achieved not merely lifetime success, the homage of Arabia, but founded a world religion that is viable to this day and has a tremendously high opinion of itself.Burckhardt concludes that despite this achievement, Muhammad was not a great man, although he accepts the understandable inclination,…to deduce great causes from great effects, thus, from Muhammad’s achievement, greatness of the originator. At the very least, one wants to concede in Muhammad’s case that he was no fraud, was serious about things, etc. However, it is possible to be in error sometime with this deduction regarding greatness and to mistake mere might for greatness. In this instance it is rather the low qualities of human nature that have received a powerful presentation. Islam is a triumph of triviality, and the great majority of mankind is trivial…But triviality likes to be tyrannical and is fond of imposing its yoke upon nobler spirits. Islam wanted to deprive distinguished old nations of their myths, the Persians of their Book of Kings, and for 1200 years it has actually prohibited sculpture and painting to tremendously large populations.University of Notre Dame historian Waldemar Gurian, a refugee, who witnessed first hand the Communist and Fascist totalitarian movements in Europe, concluded (circa 1945) that Hitler, in a manner analogous to the 7th Century precedent of Muhammad as described by Burckhardt, had been the simplifier of German nationalism.A fanatical simplifier who appeared as the unifier of various German traditions in the service of simple national aims and who was seen by many differing German group – even by some people outside Germany – as the fulfiller of their wishes and sharer of their beliefs, with some distortions and exaggerations – such, as long as he had success, was Adolf Hitler.Based upon the same clear understandings (and devoid of our era’s dulling, politically correct constraints), Karl Barth, like Carl Jung (cited earlier), offered this warning, also published in 1939:Participation in this life, according to it the only worthy and blessed life, is what National Socialism, as a political experiment, promises to those who will of their own accord share in this experiment. And now it becomes understandable why, at the point where it meets with resistance, it can only crush and kill – with the might and right which belongs to Divinity! Islam of old as we know proceeded in this way. It is impossible to understand National Socialism unless we see it in fact as a new Islam [emphasis in original], its myth as a new Allah, and Hitler as this new Allah’s Prophet.Both philosopher Bertrand Russell, in 1920, and sociologist Jules Monnerot three decades later (in 1953), viewed the 20th Century’s other major strain of totalitarianism, emergent Bolshevism and established Soviet-style Communism, as in Monnerot’s words, “The Twentieth-Century Islam.” Russell wrote presciently in his 1920, Theory and Practice of Bolshevism, that,Among religions, Bolshevism is to be reckoned with Mohammedanism rather than with Christianity and Buddhism. Christianity and Buddhism are primarily personal religions, with mystical doctrines and a love of contemplation. Mohammedanism and Bolshevism are practical, social, unspiritual, concerned to win the empire of this world.By 1953, Monnerot (in his Sociology and Psychology of Communism) saw the “absolute tyranny” of Soviet Communism as “comparable to Islam,” for being both “a secular religion [emphasis in original] and as a universal State [emphasis in original].” He elaborated, in particular, on this concordance between the triumphal emergence of the Islamic and Soviet empires, as follows:This merging of religion and politics was a major characteristic of the Islamic world in its victorious period. It allowed the head of State to operate beyond his own frontiers in the capacity of commander of the faithful (Amir-al-muminin); and in this way a Caliph was able to count upon his docile instruments, or captive souls, wherever there were men who recognized his authority. The territorial frontiers which seemed to remove some of his subjects from his jurisdiction were nothing more than material obstacles; armed force might compel him to feign respect for the frontier, but propaganda and subterranenan warfare could continue no less actively beyond it.Religions of this kind acknowledge no frontiers. Soviet Russia is merely the geographical centre from which communist influence radiates; it is an ‘Islam’ on the march, and it regards its frontiers at any given moment as purely provisional and temporary. Communism, like victorious Islam, makes no distinction between politics and religion…

In a brilliant, dispassionate contemporary analysis, Ibn Warraq describes 14 characteristics of “Ur Fascism” as enumerated by Umberto Eco, analyzing their potential relationship to the major determinants of Islamic governance and aspirations, through the present. He adduces salient examples which reflect the key attributes discussed by Eco: the unique institution of Jihad war; the establishment of a Caliphate under “Allah’s vicegerent on earth,” the Caliph – ruled by Islamic Law, i.e., Sharia, a rigid system of subservience and sacralized discrimination against non-Muslims and Muslim women, devoid of basic freedoms of conscience, and expression. Warraq’s assessment confirms what G.H. Bousquet concluded (in 1950) from his career studying the historical development and implementation of Islamic Law:

Islam first came before the world as a doubly totalitarian system. It claimed to impose itself on the whole world and it claimed also, by the divinely appointed Muhammadan law, by the principles of fiqh [jurisprudence], to regulate down to the smallest details the whole life of the Islamic community and of every individual believer… the study of Muhammadan Law (dry and forbidding though it may appear)… is of great importance to the world of today.
But already in the mid-19th Century, Burckhardt, expanding upon his characterization of Islam’s founder, Muhammad, as a despot, described the theocratic polity he created as a particularly extreme religious despotism, created (and expanded) via jihad, which sought to invalidate the pre-Islamic past of its new votaries, by shaming that heritage.All religions are exclusive, but Islam is quite notably so, and immediately it developed into a state which seemed to be all of a piece with the religion. The Koran is its spiritual and secular book of law. Its statutes embrace all areas of life...and remain set and rigid; the very narrow Arab mind imposes this nature on many nationalities and thus remolds them for all time (a profound, extensive spiritual bondage!) This is the power of Islam in itself. At the same time, the form of the world empire as well as of the states gradually detaching themselves from it cannot be anything but a despotic monarchy. The very reason and excuse for existence, the holy war, and the possible world conquest, do not brook any other form.The strongest proof of real, extremely despotic power in Islam is the fact that it has been able to invalidate, in such large measure, the entire history (customs, religion, previous way of looking at things, earlier imagination) of the peoples converted to it. It accomplished this only by instilling into them a new religious arrogance which was stronger than everything and induced them to be ashamed [emphasis in original] of their past.

Historian Stoyan Pribichevich’s 1938 study of the Balkans “World Without End” demonstrates how Burckhardt’s conception of Islamic despotism applied to Ottoman rule. Pribichevich provides these illustrations, beginning with his characterization of the Ottoman Sultans:Each was a blood descendant of Osman [d. 1326, founder of the Ottoman dynasty]; the commander of all armed forces; the Caliph, the religious chief of all Moslems; the Padishah or King of Kings with the power of life and death over even his own cabinet ministers; the indisputable executor of the Prophet’s will – the Shadow of God on EarthAlthough the Sultan had a Council composed of ranking dignitaries, headed by an erstwhile “Prime Minister,” the Grand Vizier who advised him, Pribichevich notes:But like the Janissaries [military slaves taken from the families of the subjugated Christian populations while adolescents, and forcibly converted to Islam, as part of the Ottoman devshirme levy system] they were Kuls, slaves whose lives and properties belonged to the master. Cases occurred where a Grand Vizier was put to death at a mere whim of the Sultan.Thus Pribichevich concludes, regarding the Ottoman Sultanate, “Of all known dictators the Sultans were the most dictatorial.”And Pribichevich goes on to explain how this dictatorial Ottoman Sultanate operated within the overall context of Islam’s religio-political totalitarian system, consistent with Bousquet’s observation (from 1950), based upon the latter’s analysis of Islamic Law:Then, Islam was a totalitarian religion. The Koran regulated not only the relationship of man to God, but all aspects of political organization, economics, and private conduct. Although the Sultan was the sole legislator, his laws, the sheri [Shari’a], were expected to conform to the sacred text. Now, for the proper interpretation of the Prophet’s phrases, there was a body of learned priests and jurists, the Ulemas. While no born Moslem could become a member of the Janissaries, no ex-Christian was ever allowed to enter the sacred corporation of the Ulemas. These theologians were not the slaves of the Sultan, but their opinions nevertheless were only advisory. So, the whole exotic structure of the Ottoman state can be summed up this way: the Koran was the empire’s Constitution; the Sultan, its absolute executor; the Janissaries, the soldiers and administrators; and the thinking Ulemas, a sort of Supreme Court.Finally, investigative journalist John Roy Carlson’s 1948-1950 interviews of Arab Muslim religious and political leaders provide consummate independent validation of these Western assessments. Perhaps most revealing were the candid observations of Aboul Saud, whom Carlson described as a “pleasant English-speaking member of the Arab League Office.” Aboul Saud explained to Carlson that Islam was an authoritarian religio-political creed which encompassed all of a Muslim’s spiritual and temporal existence. He stated plainly,You might describe Mohammedanism as a religious form of State Socialism…The Koran give the State the right to nationalize industry, distribute land, or expropriate the right to nationalize industry, distribute land, or expropriate property. It grants the ruler of the State unlimited powers, so long as he does not go against the Koran. The Koran is our personal as well as our political constitution.And after interviewing Muslim Brotherhood founder Hassan al-Banna himself, who “preached the doctrine of the Koran in one hand and the sword in the other,” Carlson observed:It became clear to me why the average Egyptian worshipped the use of force. Terror was synonymous with power! This was one reason why most Egyptians, regardless of class or calling had admired Nazi Germany. It helped explain the sensational growth of the Ikhwan el Muslimin [Muslim Brotherhood]

Part Two will further elaborate on the connection between Nazi and Islamic anti-Semitism.


If you like this essay: Stumble it digg it reddit

திபெத்து மக்களை சீனா கொல்லுவது சரியானதே- நேபாள மாவோயிஸ்டுகள் அறிவிப்பு

பிரிவினை வாத பிற்போக்கு சக்திகளான திபேத்திய மக்களை சீனா கொன்று குவிப்பதுவும் அவர்களை கடுமையாக அடக்குவதும் சரியானதுதான் என்று சீனாவுக்கு ஆதரவாக நெபாள மாவோயிஸ்டு பிரசந்தா அறிவித்துள்ளார்.

"வன்முறையை அடக்குவது சீனாவின் கடமை" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

International
Prachanda defends Chinese crackdown on Tibetans


Kathmandu (PTI): In what could be music to Chinese ears, Nepal's Maoist chief Prachanda on Sunday defended Beijing's crackdown on Tibetan protesters saying it was its duty to control the "separatist violence".

In response to a question on the Tibetan unrest which erupted on March 10, Prachanda, whose outfit CPN (M) uses Chinese patriarch 'Chairman' Mao Zedong as its mascot, termed the revolt of the Tibetan people against Chinese rule in neighbouring Tibet as "separatist violence."

"It is the duty of Chinese government to control violence," said Prachanda, whose real name is Pushpa Kamal Dahal.

"We believe that Tibet is an inseparable part of China, he reiterated. I do not consider it as a crackdown by Chinese authorities," he said.

அரபுகள் கருப்பினத்தவரை கற்பழிக்க அரசாங்கமே ஏற்பாடு


அரபுகள் கூட்டம் கூட்டமாக கருப்பின முஸ்லீம்களை கற்பழிக்க சூடானின் இஸ்லாமிய அரசாங்கமே ஏற்பாடு செய்து தந்துள்ளது என்றுஐக்கிய நாடுகள் சபையே குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இதுவரை டார்பரில் 2.3 மில்லியன் கருப்பினத்தவர்கள் தங்களது சொந்த வாழ்விடங்களிலிருந்து அரபு முஸ்லீம்களால் துரத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மெல்ல மெல்ல ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கருப்பினத்தவரை துரத்தி அங்கு அரபு நிலமாக ஆக்கும் முயற்சியில் அரபுகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதற்கான ஒரு உபகரணமே இஸ்லாமிய மத பிரச்சாரம் என்று பலர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்


United Nations: Sudan carried out mass-rapes in Darfur
(Marco Longari/AFP/Getty)

A displaced woman from Darfur, one of an estimated 2.3 million affected by the conflict
Image :1 of 2

David Byers
The United Nations today accused the Sudanese government of being directly involved in the mass-rape of girls and women in the crisis-hit region of Darfur — a damning indictment of the part played by the country's Islamist dictatorship in the humanitarian catastrophe.

A report by the UN high commissioner for human rights says it has evidence that the Sudanese Army was involved alongside Arab militia in looting at least three towns, raping girls and women and killing at least 115 people.

The attacks on Sirba, Sileia and Abu Suruj on February 8 by helicopter gunships and aircraft caused 30,000 to flee their homes, Louise Arbour, the UN high commissioner for human rights, said in her report.

The study is the latest authoritative UN report, based on eye-witness testimonies and evidence from aid workers, suggesting that President Omar al-Bashir's administration is providing help and support to the brutal Arab janjaweed militia, who have reportedly robbed villages and murdered, raped or displaced their residents.

Related Links
China lashes out against its Darfur critics
Khartoum turned into a boom town by Beijing
Boycott ‘the wrong response’ to Darfur
Last year, a UN report produced photographic evidence that the Sudanese government was carrying out secret bombing raids by disguising its jets as United Nations aid planes. Sudan denies the claims.

The UN says that the crisis afflicting the wartorn Darfur region has so far killed up to 400,000 people, and displaced a further 2.3 million, and campaigners have called on governments worldwide to isolate Mr al-Bashir's regime for its involvement.

“The scale of destruction suggests that the damage was a deliberate and integral part of a military strategy,” the nine-page report on the rapes said.

It added that its concerns were ignored in discussions with the Sudanese-appointed governor of West Darfur. Other government officials denied collusion between the army and militias.

Most of Abu Suruj and much of Sileia was burnt down when militia on camels and horses joined the Sudanese army in attacking the towns, the report said. Some residents were burnt alive inside their homes, including a 75-year-old blind woman and a disabled girl, the report said.

Ms Arbour’s report added that there were also “strong indications" that members of the Sudanese Armed Forces, or SAF, committed rapes of women and girls in Sirba, located 30 miles north of West Darfur’s capital, El Geneina. “One eyewitness reported that she witnessed four girls being escorted to an abandoned hut and raped at gunpoint by a group of soldiers belonging to the SAF,” the report said.

It said armed men on camels and horses shot indiscriminately at Sirba’s residents and systematically torched and looted homes. Government troops did nothing to stop the atrocities, the report added.

In Sileia and Abu Suruj, eyewitnesses told UN investigators that Sudanese Armed Forces also took part in the pillaging.

“I witnessed SAF and janjaweed looting houses, shops and NGO offices,” an eyewitness was quoted as saying. “They would load the stolen goods in their cars and on their camels and horses and take them away.”

Human rights groups have long claimed that the oil-rich Sudanese government should be internationally isolated to punish it for its role in the crisis. However China, its biggest international investor, has refused to do so, despite threats of sanctions led by Britain and the United States.

The issue has led to Steven Spielberg’s withdrawal as an artistic adviser for this summer's Olympic Games, a decision which was heavily criticised by China.

20000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஆயுதங்கள் வங்காளத்தில் கண்டுபிடிப்பு

பூமி பல கோடி ஆண்டுகள் பழையது என்று இந்துக்கள் கூறிவருகிறார்கள்.

ஆனால், யூதர்கள் என்ற மத்திய கிழக்கு பழங்குடியினரின் கதைகளை நம்பும் கிறிஸ்துவர்களும் இஸ்லாமியர்களும், பூமி யாஹ்வே என்ற யூத தெய்வத்தால் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உருவாக்கப்பட்டது என்று நம்பி வருகிறார்கள்.

History of Bengal just got a lot older
SEBANTI SARKAR


Calcutta, March 27: Humans walked on Bengal’s soil 20,000 years ago, archaeologists have found out, pushing the state’s pre-history back by some 8,000 years.

An excavation in Murshidabad has dug out stone tools — knives and needle-like “microliths” of agate, chert, chalcedony and quartz used by these hunter-gatherers — geo-archaeologists S.N. Rajguru and B.C. Deodare of Deccan College, Pune, confirmed to The Telegraph.

The two experts have examined the site at Chandthakurer Danga in Haatpara mouza, 8km northeast of Sagardighi, excavated by the Bengal directorate of archaeology.

“We had been expecting finds from the sultanate period (15th-16th century) and perhaps early medieval black and red ware, but nothing like this,” said Gautam Sengupta, state archaeology director.

“Some 200 tools have been found so far, proving there was human habitation in the region long before what was earlier estimated.”

A few such implements had earlier been found in Birbhanpur, Durgapur, in 1953 but they were only 12,000 years old.

Modern man, Homo sapiens, is believed to have arrived in India in waves between 70,000 and 50,000 years ago, with the oldest tool sites found in the country dating back over 30,000 years.

“We discovered the (Murshidabad) site by accident,” Amal Roy, the state archaeology department superintendent who led the excavation, said over the phone from Murshidabad.

“An excavation at nearby Geetgram was aborted because of local resistance and we stumbled on this mound (Chandthakurer Danga) towards the end of January. We wrote to Delhi and obtained the licence to dig. The excavations began on February 10.”

The upper layers of the 144sqm site threw up fine-quality ceramics from the sultanate period as well as decorated bricks, medieval-era terracotta and bangles, Roy said.

“But at a depth of 2-3 metres, we found a deposit of yellow, older alluvium with calcarius and manganese nodules typical of the Pleistocene age (from about 1.8 million years ago till 9,550 BC),” Roy said.

“In the top 70cm lay the tools that Rajguru and Deodare have identified as belonging to 20,000 years before the present era.”

The tools include tiny blades 1-4cm long, points, lunets (sickle-like blades), awls (to make holes) and scrapers.

“We also found the raw material from which the tools were made. Stone flakes and debitage (residue or waste material) form 60 per cent of the findings and the tools only 40 per cent. Therefore, Rajguru believes, this must have been the site of a tool-making workshop,” Roy said.

The excavations will be suspended soon for the rains. “We hope to discover at least 50-60 pieces more by then,” Roy said.

He added that the local population had been extremely co-operative and the department hoped to resume the excavations next year.

பிட்னா படத்தை வெளியிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்- எகிப்து இமாம் எச்சரிக்கை

பிட்னா படத்தை வெளியிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று எகிப்து இமாம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்

ஆனால் இந்த படம் ஏற்கெனவே இணையத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பார்க்க முடியும்.

http://video.google.com/videoplay?docid=3369102968312745410

சீக்கிரம் பாருங்கள். வெகுவிரைவில் கூகுளிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டு விடலாம்.


Egypt's Grand Imam warns of 'severe consequences'
Posted March 28th, 2008

Egypt's Grand Imam Mohammed Sayyed Tantawi, has warned of 'severe consequences' to the release of Fitna. But Al-Azhar Unversity, Sunni Islam's highest religious body, also appears to be somewhat open to the argument that MP Geert Wilders does not represent The Netherlands as a whole. By AMIRA AL-TAHAWY


Grand Iman Mohammed Sayyed Tantawi. R.R.

CAIRO, March 28, 2008 (MENASSAT) – A visit by a delegation of Dutch religious leaders to Cairo this week resulted in an invitation by the Grand Imam of Egypt for Geert Wilders to come to Egypt in order to learn the true meaning of Islam.

"Unless there are ulterior motives at play, the position of the Dutch MP betrays a deep ignorance about Islam and the Quran", Sheikh Mohammed Sayyed Tantawi said after meeting with the Dutch delegation on Wednesday.

Tantawi is the former Grand Mufti of Egypt, and is currently the Grand Imam of Cairo's Al-Azhar Mosque and the Grand Sheikh of the Al-Azhar University, the highest religious body in Sunni Islam.

But according to the Iranian press agency, IRNA, Tantawi was less diplomatic in a statement issued by Al-Azhar University, the leading Sunni religious body, to Dutch ambassador Tjeerd de Zwaan, just before the release of Fitna on Thursday night.

"We, as Muslims, respect all the religions, the prophets and messengers. We will never accept that anyone insults our religion or the Prophet or any other divine religion," the statement read.

Tantawi asked the Dutch government to do everything in its power to prevent Wilders from releasing his movie. "or the consequences will be severe."

In his Friday sermon, Tantawi called the release of the movie "a provocative act," calling instead for showing "the enlightened face of Islam and the Quran's teachings that encourage peace."

The four-day Dutch visit was part of a last-ditch effort to diffuse the tension around Dutch MP Geert Wilders' anti-Islam movie, Fitna.

The Dutch delegation was headed by Bas Plaisier, secretary-general of the Protestant Church of The Netherlands and a member of the board of the Dutch Council of Churches. It also included Dr. Ahmad Driss al-Boujoufi, chairman of the Dutch Comité Moslims-Overheid (CMO, Committee Muslims-Government), Dr. Abdelmajid Keirouan, board member of the Contact Group Islam (CGI) and chairman of the Dutch Muslim Council, as well as other high-ranked personalities.

The visit was organized by the Cairo-based Center for Arab West Understanding in collaboration with the Arab West Foundation in Rotterdam. The two organizations started a petition addressed to Gerdi Verbeet, President of the Lower House of the Dutch Parliament, strongly denouncing Wilders’ comments and his movie, and calling on the Dutch MPs to start working on enhancing tolerance and dialogue between civilizations. More than 100,000 people have signed the petition to date.

Th Dutch delegation also met with the Egyptian Journalists' Syndicate, where it called attention to the fact that Wilders only represents a small minority, and that the majority of Dutch people refuses to insult Islam.

The head of the delegation, Dr. Bas Plaisier, promised to renew efforts to counter the negative effects from the movie and the provocative comments of the producer that aim to ruin the "fine" relations between Muslims and Christians.

Reaction to Fitna in Egypt has been only verbal so far.

"It's a quiet day today in Cairo, but I'm not expecting the film to go unnoticed by any means," Naila Hamdy, Professor of Journalism and Mass Communication at the American University in Cairo, told MENASSAT on Friday.

Unlike the many calls to boycott Danish products during the 2006 cartoon crisis, there has been no similar reaction to the Dutch movie so far.

After a Dutch movie was banned form the International Cairo Festival for Children's Movies earlier this month, the direction of the festival withdrew the ban after a statement by the Dutch government saying that Fitna does not express its own opinions and views. A Dutch short movie went on to win the Gold Prize at the Festival.

Dr. Hassan Mohammad Wajih, professor in International Relations at al-Azhar University, used a conciliatory tone in an article published on Friday in the Egyptian daily al-Akhbar, advising Muslims in The Netherlands to ignore such "futile" provocations and to concentrate instead on improving the living standards of their community.

Economic sanctions?

In an interview with MENASSAT, Mohammed Rafat Othman, a member of the Jurisprudence Research Committee of the Islamic Research Academy at Al-Azhar University, and a former Dean of the Sharia Law School in Cairo, said he wasn't in the least surprised by the release of the movie.

"The hostility between the West and Islam is old", he said. "The most famous example is the Crusades that lasted from decades. Some Westerners teach their children that Islam is not a religion but an invention of Mohammed. Children in the West grow up with anti-Islamic thoughts in their heads."

He added that the Dutch government's statement that the movie does not express its opinions should be taken into consideration, for the MP who produced it does not represent the whole Dutch population.

Therefore, Othman called for a peaceful but meaningful reaction.

He also said that freedom is apparently unlimited in the West, but that many fear discussing any matter that could be viewed as anti-semitic or diminishing the importance of the Holocaust, yet it is allowed to criticize the Prophet and release a movie like Fitna.

Concerning a possible reaction to the film, Othman said it is important for the Muslims to organize a summit to decide on a common stand. He felt that economic sanctions or withdrawing money from Dutch banks could be a useful tactic, "for the West is primarily concerned with its financial interests," as long as these measures don't harm Muslim citizens.

"Insulting a President or people can incite major anger and impose great sanctions on the guilty party; so how can we stay silent facing insults aiming the Prophet?" he concluded.


(Alexandra Sandels contributed to this report from Beirut.)

சர்ச்சுக்கு பொதுமக்கள் கொடுத்த பணத்தை திருடிய பாதிரியாருக்கு சிறை

சர்ச்சுக்கு பொதுமக்கள் கொடுத்த பணத்தை திருடிய பாதிரியாருக்கு சிறை

Judge orders sick priest to report to prison in May
March 28, 2008


Digg Del.icio.us Facebook Fark Google Newsvine Reddit Yahoo Print Reprints Post comment Text size: NEW HAVEN, Conn. - A federal judge has ordered a Darien priest convicted of embezzling $1 million from his parish to report to prison in May.

The Rev. Michael Jude Fay was sentenced in December to 37 months in a federal prison. He was due to report to prison next week, but sought a delay while he undergoes an experimental cancer treatment that his attorney says is not available in prison.

Attorney Lawrence Hopkins says Fay will die behind bars if he cannot complete his treatment at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York.

Federal Judge Janet Bond Arterton says Fay should report to prison on May 19 and provide his medical records to prison officials.
Arterton says any further request for an extension of Fay's surrender date would require a hearing.

Fay pleaded guilty to a fraud charge in September. Authorities say he set up secret bank accounts and spent the money on a lavish lifestyle. He resigned in 2006 as pastor of St. John Roman Catholic Church.

பிகார் சிபிஎம் கம்யூனிஸ்டு தோழர், மாவோயிஸ்டு கம்யூனிஸ்டு தோழரால் சுட்டுக்கொலை

பிகார் சிபிஎம் கம்யூனிஸ்டு தோழர், மாவோயிஸ்டு கம்யூனிஸ்டு தோழரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்
Bihar CPI-M leader shot dead by suspected Maoists

Patna, March 27: A Communist Party of India-Marxist (CPI-M) leader was shot dead by suspected Maoist guerrillas in Bihar's Begusarai district, the police said Thursday.

A motorcycle-borne guerrilla Wednesday night opened fire at Ram Pukar Mahto near his residence in Pakhtaul village, police officials said.

Mahto was a member of the Begusarai district committee of the CPI-M.

The district was once called the Leningrad of Bihar as it was a strong support base of the communists. But after the 1980s, the leftists were reduced to a minority.

Now the Maoists are trying to increase their network and activities in the district.

A few months ago, the suspected guerrillas blasted the house of CPI-M leader Dinesh Singh.

(IANS)

உலகெங்கும் தடை செய்யப்படவேண்டும் என்று முஸ்லீம் அமைப்புகள் போராடும் படம்

http://www.themoviefitna.com/

சேவை போர்வையில் உலகெங்கும் சிறுவர் பாலுறவுக்கு அலைந்த ரோம் பாதிரியாரை கைது செய்ய இத்தாலி போலீஸ் ஆர்வம்

சேவை போர்வையில் உலகெங்கும் சிறுவர் பாலுறவுக்கு அலைந்த ரோம் பாதிரியாரை கைது செய்ய இத்தாலி போலீஸ் ஆர்வம்

Prosecutors want priest in the dock
March 26 2008 at 02:47PM


Rome - Italian prosecutors have called for an octogenarian priest known for his work with drug addicts to stand trial concerning allegations of child molestation, local media reported on Wednesday.

Prosecutors in Terni in central Italy made the request following a probe into accusations against Father Pierino Gelmini, 82.

The investigation began after sex abuse allegations emerged involving 10 young residents of his Incontro (Encounter) Community to assist drug addicts and others in need, La Repubblica newspaper reported.

ANSA news agency said nine people who spent time at the community had filed sexual abuse complaints, including two who were minors at the time the alleged incidents occurred.Gelmini earlier dismissed the sex abuse allegations as a conspiracy by a "radical Jewish lobby" bent on weakening the Roman Catholic Church.

Two newspapers quoted him as saying last year the allegations were levelled by youths who had been thrown out of Incontro for theft.

Prosecutors have also asked that two people who worked with Gelmini as well as the mother of one of the presumed victims stand trial as well. They are accused of attempting to pay off witnesses so that they withdraw their complaints.

Gelmini has been viewed as a "spiritual guide" by some Italian right-wing politicians, including former prime minister Silvio Berlusconi.

He founded the Encounter Community in 1963. Their centres spread throughout Italy in the 1970s and 1980s as well as in France, the United States, Brazil and Thailand.

வங்கியை கொள்ளையடித்த கத்தோலிக்க கன்யாஸ்திரி

வங்கியை கொள்ளையடித்த கத்தோலிக்க கன்யாஸ்திரி

Rwanda: Nun Defrauds Bank
The New Times (Kigali)

7 March 2008
Posted to the web 7 March 2008

Edward Mwesigye
Rwamagana

Police in Rwamagana are searching for a catholic nun of the Bernadine Family of Sisters, who is believed to have recently defrauded Banque de Kigali - Rwamagana branch, of Frw13.4 million.

Sr. Maria Mamerita Uwompaye, also formerly working as director of Munyaga Health Centre in Munyaga sector, is said to have approached the branch manager François Manege with a false cheque, obtained from one Robert Mutabaruka, surrendering it as guarantee.

Upon receiving the money, Uwompaye went into hiding, sources said.

But police instead arrested Manege and Mutabaruka pending further investigations. Police has confirmed the duo's arrest.

Police sources said it is believed Uwompaye might have fled the country.

The Acting bank manager, who refused to disclose his names, declined to comment on the matter, referring our reporter to Manege who is currently in prison.

When contacted, Sr. Anonciatha Nyiragumiriza, the head of the Bernadine Family of Sisters in Rwanda, declined to comment.

"I don't talk about such matters on phone. I have discussed the issue concerning Sr. Uwompaye with Police for quite long; they know our stand. If I have any case to answer let whoever is concerned bring me summons. I can't tell you more," she said before hanging up.