Sunday, August 31, 2008

இந்தியா மீது ஏவப்பட்டுள்ள கள்ளநோட்டு பயங்கரவாதம்

இந்தியாவில் சுற்றுக்கு விடுவதற்காக ஐ.எஸ்.ஐ என்ற பாகிஸ்தான் உளவு நிறுவனம் பிரிண்டிங் பிரஸ் வைத்து கள்ள நோட்டு உற்பத்தி செய்து இந்தியாவில் சுற்றுக்கு விட்டுள்ளது.

இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்துக்கு இந்த பணமே செலவு செய்யபப்டுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யும் இந்த கடந்த வருடங்களில் இந்த பிரச்னை பூதாகரமாகியுள்ளது.

இஸ்லாமிய ஓட்டுவங்கிக்காக அவர்கள் மனம் கோணக்கூடாது என்று இந்த பிரச்னையை ஒன்றும் செய்யாமல் கள்ள நோட்டு மூலம் இந்திய மக்களை பஞ்சை பராரிகளாகவும் பொருளாதார வீழ்ச்சியையும் உருவாக்க சோனியாவின் காங்கிரஸ் அரசு முனைந்துள்ளதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

Fake currency portends economic upheaval..?
Sun, 2008-08-31 02:03
By J.N. Raina - Syndicate Features


Fake currency, amounting to is currently afloat in the Indian banking system. Fake Money Detector Machines (FMDM) have become a common sight at show rooms, multiplex counters, post offices, petrol pumps and even fast food joints across the country. When people come in large numbers, checking each Rs.500 note (most ‘nakli’ notes are in five hundred denominations) is never easy. So no surprise ‘nakli’ notes are swelling in number. Official estimates are that Rs 1, 69,000 crore worth of fake currency is in circulation in India.

If one is found in possession of the bogus notes, he/she will be penalized or even jailed, in case he/she fails to identify the source of the fake notes, because this is the law of the land. Instead of tackling the main offenders, it is the general public who are at the receiving end. One is not sure if the money withdrawn from an ATM of any nationalized bank or SBI or RBI is genuine. So we are face- to- face with a near panic situation.

Frankly, there exists a huge gap between the ‘seizure’ and the actual circulation of the fake notes, being ‘imported’ into India through the borders along Pakistan, Bangladesh, and Nepal and from the Gulf region. Most if not significant percentage of this ‘parallel money’ is pumped into the real estate market noticeably in Mumbai, Delhi and Pune.

In recent months Pakistan-trained terrorists have been caught red-handed with huge amount of fake currency. Passengers travelling from Pakistan and Nepal into India have also been found carrying wads of bogus notes. Police brass familiar with the menace say that initially the circulation of the fake currency was limited, and was noticed in the troubled state of Jammu and Kashmir, where it went almost undetected because of the administrative procrastination and corruption. Those responsible for the nation’s security and connected with the unearthing of the problem were corrupted to hush up the matter. For years, the racket remained even unreported.

Now the ‘naklis’ are spread all over the country. In one recent case, fake currency, amounting to nearly Rs three crore was found stashed in chests of the SBI and ICICI bank in Uttar Pradesh. Police have also recovered Rs 7.21 lakh from the residence of a cashier, which included counterfeit notes worth Rs five lakh. The investigating officials believe that the ‘recovery’ is only a tip of the iceberg. Their conjecture is that banking system is being used by ‘insiders’ to circulate fake currency. And it is another ISI bid to bleed India profusely.

ISI’s game plan is to finance terrorism in India at almost zero cost or to say at India’s cost. The main expenditure for the ISI is the printing machine. And this cost is recovered when fake notes are exchanged for a genuine currency at 30 to 40 per cent discount on the face value. Interrogation of suspected people in Mumbai and Delhi has revealed that at least one printing press operates in Pakistan under the ISI, ‘exclusively for printing fake Indian currency’. There might be several such machines- some even in India.

Jaish-e-Mohammad (JeM) has been investing in commodity markets and ‘prospecting’ in real estate, to fund its operations. This is known to the government long before the US sent its cautionary advisory last year. National Security Advisor M K Narayanan has also gone public with the warning that stock markets were being ‘manipulated’ by the terrorist outfits to raise funds for their operations. Stock exchanges in Mumbai and Chennai have reported that ‘fictitious or notional companies’ were engaged in stock market operations. Some of these companies were later traced to terrorist outfits.

If according to Prime Minister Manmohan Singh “Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country…” the counterfeit currency in circulation in abundance is more serious and worrisome. It can lead to a disastrous situation. The question is: can we expect ‘deliverance’ from a government which has admitted the dire fact that its ‘writ’ no longer runs in parts of 160 districts affected by the Left-wing extremism, with naxalites converting them into ‘liberal zones’ and taking upon themselves functions of the state administration and police.

Says P C Alexander, former Maharashtra Governor: “A state is not considered a failed one merely because its record in socio-economic development may be poor. The category of failed states would include countries whose institutions of governance have become incapable of discharging the basic duties expected of a state, such as ensuring peace and security…” Anyone listening on the Raisina Hill.

- Asian Tribune -

No comments: