Thursday, June 19, 2008

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜாதிவெறி

இந்த ஆரோனின் சந்ததியான ஜாதி மட்டுமே கோவில் பூஜாரிகளாம். வேறொருவர் யாரும் பூஜாரிகள் இல்லையாம். இவர்களுக்கு பிறத்தியாரை தொட்டால் தீட்டாம். ஆமாம் இது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரப்பும் தீண்டாமை!

யாஹ்வே என்ற ஒரு யூத தெய்வம் சொல்கிறதாம். (அதுவே பின்னர் இயேசு என்று தன்னுடைய மகனாக தானே பிறந்ததாம்)

கை கால் முடமானவர்கள் யாரும் அதற்கு பூஜை செய்யக்கூடாதாம். பெண்கள் பூஜை செய்யக்கூடாதாம்.

அப்புறம் இந்த ஜாதி பூஜாரிகள் கன்னிப்பெண்களைத்தான் திருமணம் செய்துகொள்ளவேண்டுமாம்.

கைகால் விளங்காதவர்கள் முடமானவர்கள் விதை நசுங்கியவர்கள் யாரும் இந்த தெய்வத்துக்கு பூஜை செய்யக்கூடாதாம்.

அப்புறம் இந்த பூஜாரிகள் எதையெல்லாம் தொடக்கூடாது, எதையெல்லாம் தொட்டால் தீட்டு என்பதையும் இங்கே படிக்கலாம்.

இதெல்லாம் புரியவில்லை என்றால் நான் ஒன்றும் செய்யமுடியாது. தமிழ் புதியதாக எழுத படிக்க கற்றுக்கொண்டு எழுதிய வெள்ளைக்காரர்களால் இதுதான் முடிந்தது.

அந்த கண்றாவி தமிழையே இன்னும் பிடித்து தொங்கும் இன்றைய கிறிஸ்துவர்கள் பற்றி எனக்கு தெரியாது.


1. பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியர்களில் ஒருவனும் தன் ஜனத்தாரில் இறந்துபோன யாதொருவருக்காகத் தங்களை தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று அவர்களோடே சொல்.
And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people:

2. தன் தாயும், தன் தகப்பனும், தன் குமாரனும், தன் குமாரத்தியும், தன் சகோதரனும்,
But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother,

3. புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்படாமல் தன்னிடத்திலிருக்கிற கன்னியாஸ்திரீயான தன் சகோதரியுமாகிய தனக்கு நெருங்கின இனமான இவர்களுடைய சாவுக்காகத் தீட்டுப்படலாம்.
And for his sister a virgin, that is nigh unto him, which hath had no husband; for her may he be defiled.

4. தன் ஜனத்தாரில் பெரியவனாகிய அவன் வேறொருவருக்காகவும் தன்னைப் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்கித் தீட்டுப்படுத்தலாகாது.
But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself.

5. அவர்கள் தங்கள் தலையை மொட்டையடிக்காமலும், தங்கள் தாடியின் ஓரங்களைச் சிரைத்துப்போடாமலும், தங்கள் தேகத்தைக் கீறிக்கொள்ளாமலும் இருப்பார்களாக.
They shall not make baldness upon their head, neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh.

6. தங்கள் தேவனுடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தக் குலைச்சலாக்காமல் அவருக்கேற்ற பரிசுத்தராயிருப்பார்களாக; அவர்கள் கர்த்தரின் தகனபலிகளையும் தங்கள் தேவனுடைய அப்பத்தையும் செலுத்துகிறவர்களாதலால் பரிசுத்தராயிருக்கவேண்டும்.
They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God: for the offerings of the LORD made by fire, and the bread of their God, they do offer: therefore they shall be holy.

7. அவர்கள் தங்கள் தேவனுக்குப் பரிசுத்தமானவர்கள், ஆகையால் வேசியையாகிலும் கற்புக்குலைந்தவளையாகிலும் விவாகம்பண்ணார்களாக; தன் புருஷனாலே தள்ளப்பட்ட ஸ்திரீயையும் விவாகம்பண்ணார்களாக.
They shall not take a wife that is a whore, or profane; neither shall they take a woman put away from her husband: for he is holy unto his God.

8. அவன் தேவனுடைய அப்பத்தைச் செலுத்துகிறபடியால் நீ அவனைப் பரிசுத்தப்படுத்தவேண்டும்; உங்களைப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராயிருக்கிறபடியால், அவனும் உனக்கு முன்பாகப் பரிசுத்தனாயிருப்பானாக.
Thou shalt sanctify him therefore; for he offereth the bread of thy God: he shall be holy unto thee: for I the LORD, which sanctify you, am holy.

9. ஆசாரியனுடைய குமாரத்தி வேசித்தனம்பண்ணி, தன்னைப் பரிசுத்தக் குலைச்சலாக்கினால், அவள் தன் தகப்பனையும் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்குகிறாள்; அவள் அக்கினியிலே சுட்டெரிக்கப்படக்கடவள்.
And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore, she profaneth her father: she shall be burnt with fire.

10. தன் சகோதரருக்குள்ளே பிரதான ஆசாரியனாகத் தன் சிரசில் அபிஷேகதைலம் வார்க்கப்பட்டவனும், அவனுக்குரிய வஸ்திரங்களைத் தரிக்கும்படி பிரதிஷ்டைபண்ணப்பட்டவனுமாயிருக்கிறவன் எவனோ, அவன் தன் பாகையை எடுக்காமலும், தன் வஸ்திரங்களைக் கிழித்துக்கொள்ளாமலும்,
And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the anointing oil was poured, and that is consecrated to put on the garments, shall not uncover his head, nor rend his clothes;

11. பிரேதம் கிடக்கும் இடத்தில் போகாமலும், தன் தகப்பனுக்காகவும் தன் தாய்க்காகவும் தன்னைத் தீட்டுப்படுத்திக்கொள்ளாமலும்,
Neither shall he go in to any dead body, nor defile himself for his father, or for his mother;

12. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படாமலும், தன் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தைப் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்காமலும் இருப்பானாக; அவனுடைய தேவனின் அபிஷேகதைலம் என்னும் கிரீடம் அவன்மேல் இருக்கிறதே: நான் கர்த்தர்.
Neither shall he go out of the sanctuary, nor profane the sanctuary of his God; for the crown of the anointing oil of his God is upon him: I am the LORD.

13. கன்னிகையாயிருக்கிற பெண்ணை அவன் விவாகம்பண்ணவேண்டும்.
And he shall take a wife in her virginity.

14. விதவையானாலும் தள்ளப்பட்டவளையானாலும் கற்பு குலைந்தவளையானாலும் வேசியையானாலும் விவாகம்பண்ணாமல், தன் ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு கன்னிகையை விவாகம்பண்ணக்கடவன்.
A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife.

15. அவன் தன் வித்தைத் தன் ஜனங்களுக்குள்ளே பரிசுத்தக் குலைச்சலாக்காமல் இருப்பானாக; நான் அவனைப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று சொல் என்றார்.
Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him.

16. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி:
And the LORD spake unto Moses, saying,

17. நீ ஆரோனோடே சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்: உன் சந்ததியாருக்குள்ளே அங்கவீனமுள்ளவன் தலைமுறைதோறும் தேவனுடைய அப்பத்தைச் செலுத்தும்படி சேரலாகாது.
Speak unto Aaron, saying, Whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God.

18. அங்கவீனமுள்ள ஒருவனும் அணுகலாகாது; குருடனானாலும், சப்பாணியானாலும், குறுகின அல்லது நீண்ட அவயவமுள்ளவனானாலும்,
For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach: a blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or any thing superfluous,

19. காலொடிந்தவனானாலும், கையொடிந்தவனானாலும்,
Or a man that is brokenfooted, or brokenhanded,

20. கூனனானாலும், குள்ளனானாலும், பூவிழுந்த கண்ணனானாலும், சொறியனானாலும், அசறுள்ளவனானாலும், விதை நசுங்கினவனானாலும் அணுகலாகாது.
Or crookbacked, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken;

21. ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் சந்ததியாரில் அங்கவீனமுள்ள ஒருவனும் கர்த்தரின் தகனபலிகளைச் செலுத்தச் சேரலாகாது.
No man that hath a blemish of the seed of Aaron the priest shall come nigh to offer the offerings of the LORD made by fire: he hath a blemish; he shall not come nigh to offer the bread of his God.

22. அவன் தன் தேவனுடைய அப்பமாகிய மகா பரிசுத்தமானவைகளிலும் மற்ற பரிசுத்தமானவைகளிலும் புசிக்கலாம்.
He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy.

23. ஆனாலும் அவன் அங்கவீனமுள்ளவனாகையால், அவன் என் பரிசுத்த ஸ்தலங்களைப் பரிசுத்தக் குலைச்சலாக்காதபடிக்குத் திரைக்குள்ளே போகாமலும் பலிபீடத்தண்டையில் சேராமலும் இருப்பானாக; நான் அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று சொல் என்றார்.
Only he shall not go in unto the veil, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish; that he profane not my sanctuaries: for I the LORD do sanctify them.

24. மோசே இவைகளை ஆரோனோடும் அவன் குமாரரோடும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவரோடும் சொன்னான்.
And Moses told it unto Aaron, and to his sons, and unto all the children of Israel.

8 comments:

Anonymous said...

I am shocked by karthar's attitude towards handicapped!

what the hell!

Anonymous said...

இதையெல்லாம் சுவரில் எழுதிவைக்கலாமே?

Anonymous said...

இதனை பற்றி கவிதாயினி கனிமொழி பேசுவாரா?

எழில் said...

கருத்துக்களுக்கு நன்றி

Anonymous said...

//விதவையானாலும் தள்ளப்பட்டவளையானாலும் கற்பு குலைந்தவளையானாலும் வேசியையானாலும் விவாகம்பண்ணாமல், தன் ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு கன்னிகையை விவாகம்பண்ணக்கடவன்.//

அதாவது தன் சொந்த ஜாதிக்குள்ளேயே திருமணம் செய்ய சொல்கிறார் கர்த்தர்.

அதை மொழிபெயர்க்கும்போது தன் சனங்களுக்குள்ளேயே என்று மொழி பெயர்க்கிறார்கள்

ஏன் வேறு ஜனங்களில் திருமணம் செய்தால் ஜாதி போய்விடுமா?

இந்த கர்த்தர் சரியான சாதிவெறி புடிச்சதா இருக்கும்போலிருக்கே.

முருகன் வள்ளியை திருமணம் செய்தார். ஜாதி பார்த்தா செய்தார்?

எழில் said...

கருத்துக்கு நன்றி

Anonymous said...

ஜாதி உணர்வு இருக்கலாம். ஜாதி வெறி இருக்கக்கூடாது.

அதுதான் கிறிஸ்துவர்களிடமும் முஸ்லீம்களிடமும் இவ்வளவு ஜாதிவெறி இருக்கிறது.

எழில் said...

கருத்துக்கு நன்றி