Friday, June 26, 2009

முஸ்லீம்களை கொன்று குவிக்கும் இந்துக்கள்

ஸ்வாத் பள்ளத்தாக்கில் தாலிபான் இஸ்லாமிய போராளிகள் அங்குள்ள ராணுவத்துடன் போராடி அங்கு கடுமையான இஸ்லாமிய ஷரியா அமைப்பை அமைக்க போராடி வருகிறார்கள்.

இந்த கும்பலில் 5000க்கும் மேற்பட்ட அரபிகள், செச்சன்கள், ஆப்கானியர்கள் போன்ற இஸ்லாமிய போராளிகள் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை எதிர்த்து போரிடுகிறார்கள்.

இந்த கும்பல் தன்னை தெஹ்ரீக் - ஈ- தாலிபான் பாகிஸ்தான் என்று அழைத்துக்கொள்கிறது.

பாகிஸ்தான் ராணுவத்துக்கு ஆதரவான தொலைக்காட்சிகளில் இந்த தாலிபான் கும்பலில் இருப்பவர்கள் இந்துக்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள்.

இந்துக்கள் தாலிபான் வேடம் பூண்டு பாகிஸ்தானை அழிக்க முனைகிறார்களாம். அங்குள்ள முஸ்லீம்களை கொன்று குவிக்கிறார்களாம்.

அடேங்கப்பா!

Editorial: Baitullah Mehsud and America

As Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) comes under pressure from the military operations launched in its stronghold, deserters from its rank and file are making revelations that belie some of the sacred beliefs the media has allowed to become common “analytical” currency. One big diversion from the truth is the “discovery” that Baitullah Mehsud, the leader of the TTP, is an agent of the United States and India wreaking havoc in Pakistan to fulfil the US design to establish the hegemony of India in South Asia and to facilitate the elimination by the US of Pakistan’s nuclear arsenal.

Who has proof of all this? Who inside the government has spread this “information” without giving sufficient proof? If you ask the state functionaries they insist they have not planned any such massive disinformation. Yet one has to recall that some spokesmen have vaguely named “agencies” on the “other side of the border”, but again without tangible proof. This, however, convincingly looks like a part of the “strategic” decision that the presence of NATO in Afghanistan is not in Pakistan’s interest and that India’s presence in Afghanistan is hostile to the interests of Pakistan. Some Pakistani analysts have now started questioning the “logic” behind the stringing together of these tales of TPP-Indian and TTP-American collusion.

Logic is the first casualty. There are a number of statements of Baitullah Mehsud on record vowing revenge on the Americans for their invasion of Afghanistan, recalling his own time spent in that country fighting alongside the Taliban. His men have preyed on the trucks that take provisions to the NATO troops through Pakistan and for which the Americans bypassed the Pakistan government and made independent arrangements with various private hauling companies and warehouse owners. The TTP now has a good supply of high quality combat vehicles and other military supplies. How does one reconcile this with the “fact” that Mehsud is actually working for the Americans?

The willingness to believe Mehsud rather than the government was in evidence in the media after the assassination of Ms Benazir Bhutto in December 2007. Mehsud’s telephonic conversation with the mastermind of the suicide attack was intercepted and made known by Pakistan’s intelligence establishment. However when he declared that he had not carried out the attack, Mehsud was immediately believed. Now that deserters from the TTP have revived the truth — that Baitullah Mehsud actually planned the killing and personally sent off the attackers to Rawalpindi — there is a silence of embarrassment in Pakistan. Had the fact been accepted in 2008 when the gang of assassins was apprehended, we would not have horribly falsified the evidence that linked the killing to Al Qaeda’s understanding of Ms Bhutto as an American “asset” in Pakistan.

Then in 2008 came the Mumbai attacks. The Indians reacted by rattling the sabre. Suddenly, India was the enemy and Mehsud a patriot. A “disenchanted” Pakistani analyst sought answers to such newspaper reports as the one quoting an army official saying that Baitullah Mehsud and Fazlullah were “patriots”. Another was reported as saying that in case of an Indian invasion the TTP will fight “shoulder to shoulder” with the Pakistani troops to save Pakistan.

From that to what is being said now is a big leap of the imagination. Such leaps are usually called fantasy. Now Mehsud is the paid agent of the Indians. Analysts appearing on TV have gone so far as to say that the Taliban inflicting savage cruelty on the people of Swat were actually Hindus! Everyone has forgotten about the 5,000 plus foreigners — Uzbeks, Arabs, Chechens and Uighurs — sheltered by Mehsud on behalf of Al Qaeda. One “deserter” has thrown in the red herring about how India trains its Hindu agents in the intricacies of Islamic learning till they become ulema before being sent into Pakistan looking like the Taliban!

So buried are we in our narcissistic obsessions that the world now rebukes us for living on the basis of contradictions. Foreign commentators now ask: If you hate the US so much and know that it is helping the Taliban to create chaos in Pakistan as a prelude to grabbing your nuclear weapons, why do you go asking Washington for money? They also say: If India is destroying Pakistan through the Taliban why are you seeking a “composite” dialogue with it instead of going to war with it? *

1 comment:

Anonymous said...

நன்றி. இது ஒரு இஸ்லாமிய மனநோய், எல்லா குறைகளுக்கும் வெளியாட்களை குற்றம் சொல்வது.