Wednesday, October 12, 2011

12 வயது கிறிஸ்துவ சிறுமியை கடத்தி, எட்டு மாதம் கற்பழித்து, கட்டயமாக மதம் மாற்றி கெடுத்தவ்னுக்கே திருமண்ம்

12 வயது கிறிஸ்துவ சிறுமியை கடத்தி, எட்டு மாதம் கற்பழித்து, கட்டயமாக மதம் மாற்றி கெடுத்தவ்னுக்கே திருமண்ம்
நடந்திருப்பது பாகிஸ்தானில்


PAKISTAN: A 12 year-old Christian is gang raped for eight months, forcibly converted and then 'married' to her Muslim attacker

October 10, 2011
ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - URGENT APPEALS PROGRAMME

Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-199-201110 October 2011
---------------------------------------------------------------------
PAKISTAN: A 12 year-old Christian is gang raped for eight months, forcibly converted and then 'married' to her Muslim attacker

ISSUES: Gang rape; abduction; forced conversion of religion; child rights; miscarriage of justice; impunity
---------------------------------------------------------------------

Dear friends,

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information that A 12-year-old Christian girl was abducted and raped for eight months. The rapists have not been arrested because of their affiliation with a militant Muslim organization. The police are also refusing to order a medical checkup. The Judicial Magistrate of the area took her statement under section 164 Cr Pc (Criminal Procedure Code) but has not made any orders for her security. One of the rapist claims that he has married the girl but she denies that any marriage took place during her abduction and captivity.

The police have warned the Christian parents that it would be better to hand over the girl to her 'legal' husband (the rapist) otherwise a criminal case will be filed against them.


CASE NARRATIVE:

Miss Anna (name withheld), is a 12-year-old Christian girl and the daughter of Arif Masih. Arif is employed as a street sweeper (scavenger) at WAPDA. He is a resident of quarter number 44, WAPDA colony, Shahdra, Lahore, the capital of Punjab province. Anna was kidnapped by two Muslim men on December 24, 2010, one day before Christmas. According to the report sent by the Pakistan Minority Movement, on that day in the morning her friend, Miss Nida, who lives in her neighbourhood, came to her house and asked Anna to go shopping. According to the plan of the perpetrators, her friend took her to a street where they waited in a car. Miss Nida introduced the perpetrator her as her uncle.

Anna was then taken a long distance and dropped at a house where she was raped. After two days some women, relatives of the rapists, namely Mumtaz Bibi.Farzana Bibi, Kiran Bibi along with her friend Nida came with some papers and told her to sign them otherwise she would not be released. Eventually she did sign with hesitation but was not released. The papers were about her marriage to one of the perpetrators, Muhammad Irfan. She was taken to several places and was forced to convert to Islam. When she refused she was manhandled and beaten.

After her abduction, her father filed an FIR against unknown people on 5/1/2011.F I R NO 18/11. Sr. No 2138 to the Factory area police station district Shaikhupura, Lahore. However, the police took no action for eight months.

In the first week of September 2011, more than eight months after her disappearance, Anna called her family from Tandianwalla, district Faisalabad, 190 kilometers from Lahore, and told them that she had been abducted but had escaped and was hiding at a bus stop. The parents went there and recovered her. She was brought back to her home and the parents produced her before the First Class Magistrate, factory area, Shadra, Miss Aasma Tehseen, who recorded her statement under section 164 of Cr Pc but did not order any action for her protection or a medical checkup.

The rapists then immediately contacted the police through their religious group and produced a marriage certificate showing that one of them, Muhammad Irfan, was married to her. When Anna's parents went to the factory area police station to change the FIR to include the names of the rapists in the case the police flatly refuse to allow this and said she that as she had married and converted to Islam it would be better to hand over the girl to her legal husband. If they refused they were told that a criminal case would be filed against them.

The Christian family is in hiding from the rapists and the police and according to the Christian community, the religious extremists, who are from a banned organization, the Lashkar-e-Tayyaba, are searching them. The abductors are claiming that she is pregnant but her mother denies that this is true. And in fact, make no difference whatsoever to the girl's plight.

The irony of the matter is that the police never thought to ask the rapists and their religious groups as to how a girl of 12 could be married when according to the law marriage under the age of 16 is illegal. This is yet another example of how the Punjab provincial government is allegedly patronizing banned militant organizations.

ADDITIONAL INFORMATION:

In Pakistan it is has become a common practice from the religious groups to abduct girls from religious minority groups and rape them and when caught they produce marriage certificates and even then do not allow them to meet their parents. The law enforcement authorities never try to prosecute such perpetrators because the religious groups are doing great work in the name of Islam.

Religion can also function both as a primary motivation and as a determinant of criminal complaint outcomes. The increase in forced marriage and forcible conversion by Muslim extremists may owe in part to the aversion of the state to protecting the rights of religious minorities. The U.S. State Department 2009 Human Rights Report for Pakistan concludes that both organic reluctance and outside pressure contribute to the courts’ religious bias: Courts routinely failed to protect the rights of religious minorities. Judges were pressured to take strong action against any perceived offense to Sunni orthodoxy. The judiciary rarely heard discrimination cases dealing with religious minorities. Other manifestations of religious bias include socially condoned instances of harassment at work.

Information regarding this incident can also be found from the following links:
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=10317283;
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=10317283
;
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=10317283;
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=10317283.

As many as 20 to 25 girls from the Hindu community are abducted every month and converted forcibly, according to Amarnath Motumal, an advocate and council member of the Human Rights Commission of Pakistan. Many abducted girls are raped, others are never heard from again by their families; all cases involved a struggle to access their right to redress. The AHRC has documented numerous cases in which police have ignored or excused themselves from investigating crimes that involve a Madrassa or Muslim cleric. The protection of the national religion does not involve the promotion of its figureheads above the law; this tendency has simply allowed Islam to become a shield behind which human rights violations can take place.

SUGGESTED ACTION:
Please write the letters to the following authorities on the gang rape and abduction of a 12 years old Christian girl for eight months. Please urge the authorities that to prosecute the perpetrators and the officials of the Factory area police station, Lahore for providing protection to rapists and members of banned religious groups. Also urge to provide protection to Christian family and the victim and also to the religious minority who are facing such practices from the extremist Muslim groups.

Please note that the Asian Human Rights Commission has written seperate letters to the UN Special Rapporteurs on Violence against Women and on Freedom of Religion or Belief, Chairperson of the Committee on the Rights of the Child and the Independent Expert on Minority Issues requesting their urgent interventions on this regard.

To support this appeal, please click here: 

SAMPLE LETTER:

Dear ___________,

PAKISTAN: A 12 year-old Christian is gang raped for eight months, forcibly converted and then 'married' to her Muslim attacker

Name of victim:
Miss Anna (not her real name) 12, daughter of Arif Masih, employed as street sweeper (scavenger) at WAPDA, resident of quarter number 44, WAPDA colony, Shahdra, Lahore, capital of Punjab province,
Names of alleged perpetrators:
1. Muhammad Irfan, (rapist) resident of Shadra, factory area, Lahore, Punjab province
2. Muhammad Irshad, (rapist) resident of Shadra, factory area, Lahore, Punjab province
3. Mumtaz Bibi.resident of Shadra, factory area, Lahore, Punjab province
4. Farzana Bibi.resident of Shadra, factory area, Lahore, Punjab province
5. Kiran Bibi resident of Shadra, factory area, Lahore, Punjab province
6. Nida, resident of Shadra, factory area, Lahore, Punjab province
7. Station House Officer (SHO), factory area police station, Shadra, Lahore, Punjab province,
8. Investigation officer, Arif Masih, employed as street sweeper (scavenger) at WAPDA, resident of quarter number 44, WAPDA colony, Shahdra, Lahore, capital of Punjab province,
Date of incident: WAPDA Quarters resident of Shadra, factory area, Lahore, Punjab province
Place of incident: December 24, 2010

I am writing to voice my deep concern regarding the gang rape of a young Christian girl who was then forcibly converted to Islam and then 'married' to one of her attackers by the members of a banned religious organization.

I learned that Anna was kidnapped by two Muslim men on December 24, 2010, one day before Christmas. According to the report sent by the Pakistan Minority Movement, on that day in the morning her friend, Miss Nida, who lives in her neighbourhood, came to her house and asked Anna to go shopping. According to the plan of the perpetrators, her friend took her to a street where they waited in a car. Miss Nida introduced the perpetrator her as her uncle.

Anna was then taken a long distance and dropped at a house where she was raped. After two days some women, relatives of the rapists, namely Mumtaz Bibi.Farzana Bibi, Kiran Bibi along with her friend Nida came with some papers and told her to sign them otherwise she would not be released. Eventually she did sign with hesitation but was not released. The papers were about her marriage to one of the perpetrators, Muhammad Irfan. She was taken to several places and was forced to convert to Islam. When she refused she was manhandled and beaten.

It is very distressing that after her abduction, her father filed an F I R against un known people on 5/1/2011.F I R NO 18/11. Sr. No 2138 to the Factory area police station district Shaikhupura, Lahore. But police did not take action on the case for eight months.

Further to my information, in the first week of September 2011, after more than eight months of her disappearance, Anna called her family from Tandianwalla, district Faisalabad, 190 kilometers from Lahore, and told them that she had been abducted but had escaped and was hiding at a bus stop. The parents went there and recovered her. She was brought back to her home and the parents produced her before the First Class Magistrate, factory area, Shadra, Miss Aasma Tehseen, who recorded her statement under section 164 of Cr Pc but did not order any action for her protection or a medical checkup.

The rapists then immediately contacted the police through their religious group and produced a marriage certificate showing that one of them, Muhammad Irfan, was married to her. When Anna's parents went to the factory area police station to change the FIR to include the names of the rapists in the case the police flatly refuse to allow this and said she that as she had married and converted to Islam it would be better to hand over the girl to her legal husband. If they refused they were told that a criminal case would be filed against them.

It is appalling to know that this Christian family is in hiding, not only from the rapists but also the police and according to the Christian community, the religious extremists who are from a banned organization, the Lashkar-e-Tayyaba, are searching them. The abductors are claiming that she was pregnant but her mother denies that this is correct.

The irony of the matter is that the police never thought to ask the rapists and their religious groups as to how a girl of 12 could be married when according to the law marriage under the age of 16 is illegal. This is yet another example of how the Punjab provincial government is allegedly patronizing banned militant organizations.

In Pakistan it is has become a common practice by the religious groups to abduct girls from religious minority groups and rape them and when caught they produce marriage certificates and even then do not allow them to meet their parents. The law enforcement authorities never try to prosecute such perpetrators because they are told that the religious groups are doing great work in the name of Islam.

I am shocked that the government who always claim that religious minorities are enjoying full security and rights as equal citizens turn a blind eye to the actual situation which is that the religious minority groups have no protection, even by the law enforcement authorities, who prefer to work under the pressure of religious groups.

The situation of rule of law is that the police also accept the marriage of a 12-year-old girl and her forcible conversion to Islam whereas according to Pakistan law that no girl can be married before the age of 16 years.

I urge you to investigate the case of Miss Anna and prosecute all the perpetrators involved in the gang rape of a 12 years old girl for eight months. The police officers who failed to act of the complaint of the father must be prosecuted for their negligence. The tolerance of the government toward the actions of the religious militants and the forcible conversation of minorities must be brought to a halt. The government must put a halt to the abduction, rape and forcible conversion of young girls.

I also urge you to provide full protection to the girl and her family and all possible medical and counseling treatment.

Yours sincerely,

----------------
PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Mr. Asif Ali Zardari
President of Pakistan
President's Secretariat
Islamabad
PAKISTAN
Tel: 92-51-9204801-9214171
Fax 92-51-9207458
Email: publicmail@president.gov.pk

2. Mr. Syed Yousaf Raza Gilani
Prime Minister
Prime Minister House
Islamabad
PAKISTAN
Fax: +92 51 922 1596
Tel: +92 51 920 6111
E-mail: secretary@cabinet.gov.pk or pspm@pmsectt.gov.pk

3. Federal Minister for Human Rights
Ministry of Human Rights
Old US Aid building
Ata Turk Avenue
G-5, Islamabad
PAKISTAN
Fax: +92 51 9204108
Email: sarfraz_yousuf@yahoo.com

4. Mr. Lateef Khosa
Governor of Punjab
Governor House
Mall Road
Lahore
PAKISTAN
Fax: +92 42 99203044
Email: governor.sectt@punjab.gov.pk

5. Mr Nasir Mehmood Khosa
Chief Secretary of Government of Punjab
Punjab Secretariat
Lahore
PAKISTAN
Fax: +92 42 7324489
E-mail: chiefsecy@punjab.gov.pk

6. Mr. Rana Sana Ullah
Minister of Law
Government of Punjab
Punjab Secretariat
Ravi Road
Lahore
PAKISTAN
Fax: +92 42 99212004
E-mail: law@punjab.gov.pk

7. Dr. Faqir Hussain
Registrar
Supreme Court of Pakistan
Constitution Avenue, Islamabad
PAKISTAN
Fax: + 92 51 9213452
E-mail: mail@supremecourt.gov.pk

8. Mr. Tariq Saleem
Inspector-General of Police, Punjab
Police Head Office, Lahore, Punjab province
PAKISTAN
Fax: +92 42 9921006


Thank you.

Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ua@ahrc.asia

No comments: